Code voor deontologie

pharma.be speelt al 50 jaar een voortrekkersrol op deontologisch vlak. Zij was de eerste industrievereniging in ons land die een strikte deontologische code aan haar leden oplegde. Dat gebeurde al in 1976. Sindsdien heeft zij haar Code voor deontologie systematisch uitgebouwd en ziet ze toe op de strikte naleving ervan.

De Code voor deontologie biedt het kader om een duurzame relatie met alle gezondheidspartners uit te bouwen, waaronder de academici, de artsen, de apothekers, de gezondheidsinstanties en de patiëntenorganisaties. Verschillende organen waken over de strikte naleving van de Code en er is een transparante klachtenprocedure uitgewerkt. Zo wordt er ondermeer nauwlettend toegezien op de informatieverspreiding over geneesmiddelen door de leden. Deze moet correct en wetenschappelijk onderbouwd zijn en moet aan een aantal andere vormvereisten voldoen. Elk individu dat meent een inbreuk vast te stellen op de regels, kan een klacht indienen. De Commissie voor Deontologie en Ethica in de Farmaceutische Nijverheid onderzoekt dan onpartijdig de klachten die - indien ze ontvankelijk en gegrond zijn - kunnen leiden tot sancties zoals voorzien in de code.

Bij toepassing van de nieuwe klachtenprocedure (2017), werd een eerste klacht ontvangen door het Secretariaat van de Code voor deontologie. De partijen hebben hun geschil op een minnelijke wijze geregeld via bemiddeling met de hulp van de voorzitter van de Commissie DEF.

Met deze Code voor deontologie engageren onder andere de leden van pharma.be zich om op transparante wijze en conform aan alle wettelijke criteria hun wetenschappelijke informatievoorziening te organiseren omtrent geneesmiddelen voor humaan gebruik.

Relevante documenten :