Standpunt pharma.be m.b.t. ziekenhuishervorming

Standpunt
Sector
Maatschappelijke impact
Gezondheidsbeleid

Op 28 januari jl heeft minister Vandenbroucke een zeer ambitieuze hervorming aangekondigd van de hospitaalsector, voor een deel voortbouwend op hervormingen die reeds door de vorige regering waren gestart.

De hervorming heeft in eerste instantie betrekking op het aanbod van zorg in de ziekenhuizen, gebruik makend van de netwerken gevormd onder de vorige regering. Uitgangspunt is het verzekeren van de nabijheid van zorg voor de patiënten, maar tegelijk ook het concentreren van zorg - en met name van gespecialiseerde zorg - om de kwaliteit te garanderen en de kostenefficiëntie te verbeteren. Tijdens deze legislatuur zullen meerdere voorbereidende stappen gezet worden om dan in 2025 over te gaan tot een herziening van het aanbod.

De hervorming heeft ook betrekking op de ziekenhuisfinanciering. Bedoeling is te komen tot de invoering van een all-in forfait per opname per DRG (Diagnosis Related Groups). Dit forfait zou het zorggerelateerde onderdeel van het huidige BFM (budget van de financiële middelen) omvatten, de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen evenals het gedeelte van de honoraria dat betrekking heeft op de werkingskosten.

Ook al staat de invoering van een all-in forfait per DRG pas vanaf 2025 gepland, tijdens deze legislatuur zouden al een aantal stappen gezet worden ter voorbereiding van deze hervorming .

Dit is in eerste instantie de reeds onder de vorige regering gestarte hervorming van de nomenclatuur en de honoraria waarbij, naast een modernisering van de nomenclatuur, in het honorarium dat voor iedere medische prestatie kan aangerekend worden, een onderscheid gemaakt zal worden tussen het professioneel gedeelte dat het werk van de arts vergoedt en het gedeelte werkingskosten.

Ook voor de klinische biologie, de medische beeldvorming en de geneesmiddelen wenst men al een aantal stappen te zetten in afwachting van de invoering van het all-in forfait per DRG. Voor de klinische biologie gaat het onder meer al om de invoering van het  forfait per DRG en voor de medische beeldvorming om een aanpassing van de financiering van de zware medische beeldvorming. Specifiek voor de geneesmiddelen gaat het om een hervorming van het huidige geneesmiddelenforfait op basis van de case-mix van het hospitaal naar een forfait per DRG.

Ongeveer de helft van de uitgaven van de ziekteverzekering heeft betrekking op zorg verleend via de ziekenhuizen. Iedereen heeft er belang bij dat deze zorg toegankelijk is, zowel inzake nabijheid als financieel, van hoge kwaliteit is en op kostenefficiënte wijze wordt verleend. Bijna de helft van de geneesmiddelen (uitgedrukt in waarde) wordt verstrekt via de ziekenhuizen. Sinds de laatste jaren, en dat zal in de toekomst niet anders zijn, bereikt de grote meerderheid van de nieuwe geneesmiddelen de patiënten in België via de ziekenhuizen.

Herman Van Eeckhout

De belangstelling van pharma.be voor de aangekondigde ziekenhuishervorming is dan ook groot. En de eerste beoordeling is voorzichtig positief. De hervorming biedt meerdere opportuniteiten zoals het concentreren van zorg in gespecialiseerde centra en het vergemakkelijken van klinische studies. De grote bekommernis is het vrijwaren van toegang tot innovatie. België scoort goed wat betreft de toegang tot innovatieve geneesmiddelen, eens de procedures van prijs en terugbetaling zijn afgerond. Dit moet zo blijven, in het belang van de patiënt. pharma.be vraagt daarom om met de Minister te kunnen overleggen over de hervorming van de financiering van de geneesmiddelen in de ziekenhuizen, met aandacht voor de vrijwaring van de toegang tot nieuwe geneesmiddelen, het bewaren van de kwaliteit van de zorg en het goed gebruik van de geneesmiddelen.

Herman Van Eeckhout
Policy & Finance Director
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!