Privacybeleid

1.WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

pharma.be is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Algemene Vereniging van de geneesmiddelen industrie VZW/Association Générale de l’Industrie du Médicament ASBL, handelend onder de benaming “pharma.be”

Terhulpsesteenweg 166

1170 Brussel

Tel 02 661 91 11

Fax 02 661 91 99

Algemeen: info@pharma.be

Vragen over privacy: privacy@pharma.be

Reg. Nr. VZW 566666

BTW BE RPR Brussel 0407.622.902

2.WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN OF OVER U ?

Wij verzamelen uw gegevens - persoonlijk of anderszins - om verschillende redenen die in het volgende punt worden gedefinieerd (zie punt 3 hieronder getiteld “Met welk doel worden uw gegevens verzameld? ”).

Dit zijn bijvoorbeeld en bij uitstek de volgende gegevens:

 • uw identificatiegegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw taalvoorkeuren;
 • de sector waarin u actief bent;
 • het bedrijf, de organisatie of de publieke instelling of autoriteit voor wie u werkt of optreedt;
 • uw functie binnen voormeld bedrijf of voormelde organisatie of publieke instelling of autoriteit voor wie u werkt of optreedt;
 • uw professionele, academische titels en achtergrond;
 • alle persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten of om een gerechtvaardigd belang na te streven;

Wanneer u één van onze websites bezoekt waartoe u toegang heeft, kunnen wij ook volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • het type domein waarmee u verbinding met internet maakt;
 • de datum en tijd van uw toegang tot onze website(s);
 • de pagina's die u op onze site hebt bekeken;
 • het type browser, platform en / of besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de zoekmachine die wordt gebruikt om de site te vinden;
 • uw browservoorkeuren.

   

3.MET WELK DOEL WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

3.1. Wij verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van onze professionele activiteiten, zoals het verschaffen van relevante informatie met betrekking tot onze organisatie, doelstellingen en activiteiten, op de website, via elektronische communicatie of op enige andere wijze, om de door ons aangeboden diensten naar behoren te kunnen uitvoeren wanneer u daartoe in eigen naam of in naam van een juridische entiteit om verzoekt en meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren met betrekking tot elke aangelegenheid waarin wij en u in contact komen in het kader van onze professionele activiteiten.

Waar de wet dit vereist, zullen wij steeds voorafgaand uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

3.2. Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens verzamelen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, ingevolge een rechtmatig bevel van een daartoe gemachtigde autoriteit en/of als dit vereist zou zijn in het kader van een gerechtelijke of gelijkaardige procedure alsook wanneer dit nodig zou zijn in het kader van fraudepreventie - en bestrijding of enig ander gerechtvaardigd belang.

4.HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

4.1 Rechtstreeks via uzelf

In de meeste gevallen bekomen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u door uw actieve tussenkomst. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verzamelen via e-mail, via telefoon, via de post, via het businesskaartje dat u aan één van onze medewerkers hebt overhandigd of via het invullen van een registratieformulier voor één van onze evenementen of activiteiten.

4.2 Automatisch via onze websites via het gebruik van cookies

Wij verzamelen ook automatisch gegevens van u via onze websites die u bezoekt zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze site(s) of de pagina’s die u hebt bekeken. Dit gebeurt via geraadpleegde servers en “cookies” die door elk van onze websites die u bezoekt, worden geplaatst.

De geplaatste cookies kunnen verschillend kunnen zijn naargelang de website die u raadpleegt. Wij hebben vier websites, met name de site www.pharma.be welke voor het publiek toegankelijk is en de sites Extranet, DocExchange en E-Compendium die voor leden en partners toegankelijk zijn onder bepaalde voorwaarden.

Voor meer informatie over “cookies” op onze verschillende websites, het nut ervan en welke gegevens cookies juist verzamelen, kan u ons cookiebeleid raadplegen :

 • Voor de bezoekers van de website “pharma.be” klik hier;
 • Voor de bezoekers met toegang tot de site “Extranet” klik hier;
 • Voor de bezoekers met toegang tot de site “DocExchange” klik hier ;
 • Voor de bezoekers met toegang tot de site “E-Compendium”, klik hier.

4.3. Onrechtstreeks via andere bronnen

Wij kunnen ook persoonsgegevens van u verzamelen via andere bronnen, zoals via platformen of databestanden waar uw persoonsgegevens toegankelijk zijn gemaakt voor het publiek (bijvoorbeeld “Linkedin”), via partners met wie wij samenwerken, de werkgever die u tewerkstelt, uw collega’s, publieke instanties en andere derden.

In de gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verkrijgen via een andere bron dan uzelf, zullen wij waar nodig voldoende garanties vragen van die bron dat die uw persoonsgegevens verzameld heeft conform de wettelijke voorschriften en dat wij deze kunnen aanwenden voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.

5.WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten veel belang aan uw privacy. We, handhaven daarom ook een strikt privacybeleid en nemen daarbij alle passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

6.HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen of anonimiseren wij we de persoonsgegevens tenzij anders met u overeengekomen of wanneer een wettelijke bepaling of andere gerechtvaardigde reden ons verplicht om de gegevens gedurende een verschillend termijn te bewaren.

7.WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZICH HIEROP BEROEPEN?

U kunt op elk moment verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, het gebruik ervan te beperken, ze volledig of gedeeltelijk te verwijderen of over te dragen.

Voor elk verzoek, bezwaar of informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u ons steeds een e-mail sturen op het volgende adres: privacy@pharma.be. Wij kunnen u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort in bijlage van uw verzoek vragen te voegen, zodat wij er ons kunnen van verzekeren dat u de gerechtvaardigde aanvrager bent.

Wij behandelen uw verzoek binnen de kortst mogelijke termijn en zullen hieraan voldoen voor zover uiteraard daardoor geen contractuele of wettelijke verplichtingen zouden worden geschonden.

8.WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN AAN WIE WORDEN DEZE MEEGEDEELD?

Onze personeelsleden en onze gegevensverwerkers. Zij hebben enkel toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in de uitvoering van hun taken. Elk van hen is onderworpen aan dezelfde verplichtingen en hebben bovendien een strikte geheimhoudingsplicht.

Wij kunnen beroep doen op externe dienstverleners of partners voor de verwerking van uw persoonsgegevens waar wij dit nodig of aangewezen achten voor een efficiënte werking van onze organisatie of uitvoering van onze activiteiten. Wij zijn ten aanzien van u verantwoordelijk voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens door derden aan wie wij uw persoonsgegevens toevertrouwen. Wij dragen er zorg voor om enkel samen te werken met partijen die in staat zijn om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen en zullen daartoe waar nodig of vereist de nodige contractuele garanties afdwingen van deze partijen.

9.VINDEN ER TRANSFERS VAN PERSOONSGEGEVENS PLAATS NAAR HET BUITENLAND?

Wij dragen uw gegevens alleen over naar bestemmelingen in een niet-EU-land of territorium voorzover het desbetreffende land of territorium, desgevallend de bestemmeling zelf, een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u kunt vinden in de Europese Lidstaat waar u woont.

10.WAT MET PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN DIE U MET ONS DEELT OF PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ U MET U DELEN?

10.1Persoonsgegevens van derden die u met ons deelt.

Het is mogelijk dat u in het kader van onze contacten ook persoonsgegevens van anderen met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn het kader van bepaalde aanvragen of inschrijvingen waar wij informatie kunnen vragen over bepaalde personen verbonden aan de organisatie waarvoor u de aanvraag of inschrijving doet.

De persoonsgegevens van anderen die u ons - al dan niet op onze vraag - meedeelt, zullen wij met dezelfde zorg behandelen als uw eigen persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. U dient er zich evenwel rekenschap van te geven dat u onder de privacy regelgeving verantwoordelijk blijft ten aanzien van de betrokkene van wie u ons de persoonsgegevens meedeelt en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden indien u ons deze persoonsgegevens zou meedelen in strijd met de rechten van de betrokkene onder de privacy regelgeving. Waar nodig zult u er derhalve moeten voor waken dat u de nodige toestemmingen hebt bekomen.

10.2Persoonsgegevens die wij met u delen.

Het is mogelijk dat u in het kader van onze contacten ook toegang krijgt tot persoonsgegevens die van bij ons afkomstig zijn (bijvoorbeeld de gegevens van een aangeduide contactpersoon, een deelnemerslijst, etc.). Indien u wij persoonsgegevens meedelen mag u ervan uitgaan dat wij de rechten van de betrokkenen onder de privacy regelgeving hebben gerespecteerd en dat u deze persoonsgegevens mag aanwenden voor het doel waarvoor wij ze u hebben meegedeeld.

Aangezien wij in dit geval verantwoordelijk blijven ten aanzien van de betrokkene wiens persoonsgegevens wij aan u meedelen, dient u er zich rekenschap van te geven dat wij van u dezelfde - of minstens gelijkaardige - graad van bescherming verwachten met betrekking tot deze persoonsgegevens als diegene die wij u bieden ten aanzien van de persoonsgegevens die u ons meedeelt. Wij kunnen u in bepaalde gevallen om extra garanties vragen in dat verband alvorens de gegevens met u mee te delen.

11.WAT INDIEN DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaandelijke verwittiging op elk ogenblik te wijzigen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via onze websites.

12.WAT BIJ EEN DISCUSSIE/GESCHIL?

Niemand heeft voordeel bij lange procedures. Daarom engageren wij ons om in het geval van een geschil, de dialoog en openheid na te streven op zoek naar een minnelijke oplossing.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!