Samen werken aan een gezonde toekomst, daar gaan we voor

Newsletter
Sector
Gezondheidsbeleid
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid
Working-together-for-a-healthy-future-memorandum-2018
Bron: Memorandum 2018

België, een magneet voor life sciences, dankzij ambitieuze keuzes

Om de ambities van België als koploper in life sciences te realiseren, treedt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op als accelerator, draagt het innovatie uit, geeft het aandacht aan onze kmo’s, en zet het volop in op digitalisering. 

Het FAGG zet in op digitale transformatie, zowel in de manier van werken en communiceren als in de  bestaande regelgevende kaders/processen. Denk maar aan het elektronisch verspreiden van de productinformatie (ePI), en de integratie hiervan in de wetgeving inzake publiciteit door het opnemen van de elektronische versie van de wetenschappelijke bijsluiter in het promotiemateriaal voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 

De innovatie in de farmaceutische sector gaat almaar sneller. Dat vertaalt zich onder meer in de ontwikkeling van nieuwe vormen van therapie zoals Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Het FAGG zorgt er mee voor dat België een wereldspeler is in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en in klinisch onderzoek. Zo begeleidt en ondersteunt het FAGG met ad hoc expertise bedrijven in de vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling en bij klinisch onderzoek. Zonder deze ondersteuning bestaat de kans dat bedrijven zich tot andere landen gaan richten. Dit betekent niet alleen een negatieve impact op investeringen in ons land maar vooral ook op de patiënten. Zij zullen in zo’n geval immers langer moeten wachten vooraleer ze toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen. 

Wij vragen dan ook de creatie van een speerpunt ATMP om dit kracht bij te zetten en om dit speerpunt de nodige visibiliteit te geven. 

Er is nood aan een progressief beleid rond ‘advanced therapies’, monoklonale antilichamen, diagnostics en bio-banken, en aan een actieplan binnen het FAGG om België te promoten als uitstekende locatie voor klinisch onderzoek. We moeten meer inzetten op een vlottere patiëntenidentificatie zodat Belgische patiënten vervroegd toegang tot klinische studies kunnen krijgen. We kunnen de patiëntenwerving versterken via het promoten bij patiënten en huisartsen van klinische proeven in het algemeen en van concrete lopende klinische studies in België. 

Vroegtijdige betrokkenheid (horizon-scanning) is van groot belang om de implementatie van innovatieve vaccins in België te optimaliseren en te versnellen. pharma.be stelt daarom voor dat het speerpunt Vaccins van het FAGG actief op horizon-scanning inzet. Ook moet het besluitvormingsproces voor de opname van een nieuw vaccin in een vaccinatieprogramma  evidence-based zijn. Dit gebeurt best onder leiding van de National Immunization Technical Advisory Group (NITAG). Het is daarnaast aangewezen om vaccinspecifieke methodologische standaarden toe te passen, met inbegrip van kosteneffectiviteit. Verder is overleg nodig tussen de NITAG en de verschillende overheden om beter te anticiperen op de komst van nieuwe vaccins.  

Er is nood aan het stroomlijnen van het patiënttraject voor de aflevering van geneesmiddelen. Voor bepaalde categorieën van chronische geneesmiddelen moet het mogelijk worden om met eenzelfde voorschrift meerdere keren een geneesmiddel af te halen. De voorschrijvende arts en de apotheker hebben hierin een belangrijke rol te spelen.  

Ook al doen bedrijven al het mogelijke om dit te voorkomen, toch gebeurt het dat geneesmiddelen onbeschikbaar zijn. Op zo’n moment moeten flexibele, adequate oplossingen ervoor zorgen dat de gevolgen voor de patiënt minimaal blijven. Dit vraagt zowel ondersteuning van de overheid als een inspanning van alle actoren in de distributieketen van geneesmiddelen. Daarom speelt pharma.be een actieve rol binnen de FAGG-werkgroep Onbeschikbaarheden. Dankzij deze werkgroep wordt de nodige wetgeving ontwikkeld om stress bij de patiënt en administratieve overlast bij artsen en apothekers die op zoek moeten naar alternatieven te vermijden. 

De nieuwe EU-diergeneesmiddelenverordening moet zo toegepast worden dat de Belgische diergeneesmiddelensector geen oneerlijke concurrentie van buitenlandse spelers krijgt. 

Als zorgzame farma- en biotechsector willen wij samenwerken aan innovatie voor ieders gezondheid. pharma.be en haar leden wensen de beste behandeling voor iedereen, daarom moeten we samen inzetten op verantwoord gebruik van geneesmiddelen en verspilling van zorg tegengaan. Hiervoor willen we samen met alle stakeholders maatregelen ontwikkelen om therapietrouw te bevorderen en de patiënt te helpen zijn therapie correct op te volgen. 

Meer en meer farmaceutische firma’s creëren Patient Support Services (PSS) om de behandeling voor de patiënt te verbeteren. PSS ondersteunen patiënten in het goed gebruik van geneesmiddelen en stimuleren therapietrouw. pharma.be stelt het FAGG voor om samen werk te maken van een duidelijke wettelijke basis en begeleidende richtlijnen. Zo kunnen we garanderen dat PSS legitiem en correct verlopen en dus toegelaten zijn. 

De reclamewetgeving voor geneesmiddelen dateert van meer dan 25 jaar geleden, toen internet en nieuwe digitale media nog niet volop in gebruik waren. Hoewel deze vandaag wel op grote schaal in de gezondheidszorg worden ingezet, houdt de wetgeving er nog geen rekening mee. 

Farmaceutische bedrijven die digitale media willen gebruiken, moeten dat ook kunnen. In tegenstelling tot andere bedrijfstakken, die hun producten aan iedereen kunnen aanprijzen, mogen farmaceutische bedrijven voorschriftplichtige geneesmiddelen niet aanprijzen. Ze moeten dus op zoek naar manieren om deze moderne communicatiemiddelen te gebruiken zonder de wet te overtreden. 

Het herzien van deze wetgeving biedt een uitgelezen kans om een duidelijk en up-to-date kader uit te werken voor sociale media en platformen (bv. Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, blogs, podcasts, discussieforums), gericht op een kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg. 

Ann Adriaensen
Ann Adriaensen
Secretary General & Public Health Director pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!