Persbericht - Meer recente en ruimere data nodig om kosteneffectiviteit van innovatieve kankerbehandelingen te evalueren

Persbericht
Gezondheidsbeleid
Onderzoek en ontwikkeling
Geneesmiddelen- en vaccinbeleid
Markttoegang

Brussel, 5 juli 2021 – Als reactie op het recent verschenen rapport van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) pleit pharma.be, de koepelorganisatie van bijna 125 innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België, voor een ruimer onderzoek met recentere en volledige data om kosteneffectiviteit van innovatieve geneesmiddelen voor kankerbehandeling te evalueren.

Perspectief van arts en patiënt ontbreekt

Ongeveer één op de drie mannen en één op de vier vrouwen krijgt kanker voor hun 75e verjaardag. Maar het perspectief van de patiënt komt in het rapport niet aan bod. De humane component ontbreekt. Nochtans maakt vanuit het standpunt van de patiënt enkele maanden langer leven wel degelijk een groot verschil. Innovatie biedt bovendien hoop en het geeft ook alternatieven aan de arts, zodat in geval van sterke bijwerkingen de keuzeopties gevrijwaard blijven. Het rapport over kosteneffectiviteit van het KCE gaat dus voorbij aan een groot deel van het oncologisch ecosysteem.

Vertekend beeld van de realiteit

Het KCE-rapport maakt een economische kosten-batenanalyse van innovatieve geneesmiddelen voor kankerbehandeling. Maar dat rapport is gebaseerd op achterhaalde en onvolledige data. De berekening gaat tot zeventien jaar terug in de tijd en houdt geen rekening met innovaties van de laatste vier jaar in een snel evoluerend onderzoeksgebied. Dat is cruciaal vanwege de effectiviteit van de nieuwste behandelingen. Voor negen van de twaalf onderzochte kankertypes werd bovendien enkel gekeken naar patiënten die zich op het moment van de diagnose reeds in stadium IV (uitgezaaide kanker) bevonden. Wanneer in dat stadium de overlevingskans als voornaamste effectiviteitsparameter wordt gehanteerd, dan kan dat leiden tot verkeerde conclusies. Bovendien worden voornamelijk Britse analyses gebruikt bij de beoordeling van kosteneffectiviteit, die geen rekening houden met de eigenheid van ons gezondheidssysteem.

Innovatie aan de basis van spectaculaire evolutie

Ons land staat traditioneel sterk in onderzoek en ontwikkeling. België telt het tweede grootste aantal klinische studies in Europa. Het gevolg daarvan is een versnelde toegang tot medische innovaties en nieuwe geneesmiddelen. En dat resulteert in hoopgevende cijfers. Bij bepaalde types kanker is de evolutie zelfs ronduit spectaculair.

Voor mensen met borstkanker is tussen 2000 en 2019 het totale overlevingspercentage, vijf jaar na de diagnose, gestegen van 85 % naar 91 %. Het aantal longkankerpatiënten dat één jaar na de diagnose nog in leven is, ligt tien keer hoger dan in 1995. Bij metastatische huidkanker is het aantal patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft eveneens vertienvoudigd, van 5% naar 50%. Deze effecten zijn grotendeels te danken aan nieuwe geneesmiddelen.

Economische impact van innovatie

Europa schat de economische impact van kanker op méér dan 100 miljard EUR op jaarbasis voor alle lidstaten. Hoewel kanker de tweede belangrijkste doodsoorzaak blijft in België, is de levensverwachting van de actieve bevolking aanzienlijk gestegen. Die levenswinst wordt voor 73% toegeschreven aan innovatieve geneesmiddelen. Dat resulteerde in 5,4 miljard EUR extra in bijdragen aan de economie in 2017 alleen. Maar een zuiver economische benadering van innovatie in de gezondheidszorg, zonder de menselijke aspecten mee in rekening te brengen, is te restrictief. Het leidt tot eenzijdige conclusies.

Caroline Ven

“Het KCE-rapport mag niet leiden tot overhaaste conclusies. Dat zou nefast zijn voor de gezondheidszorg in ons land. België telt het tweede grootste aantal klinische studies in Europa. Die studies geven versnelde toegang tot nieuwe medicatie voor de patiënt. De innovatie voor kankerbehandeling afremmen is dus geen goed idee, zeker niet nu er een aantal grote doorbraken op stapel staan. De baanbrekende immunotherapieën voor kankerbestrijding hebben hun meerwaarde al bewezen. Daar komen binnenkort ook gentherapie en de zogenaamde ‘cell-based’ behandelingen bij, waarvan wordt verwacht dat ze de levensverwachting van de patiënt aanzienlijk zullen doen stijgen. De sector vraagt dan ook een constructieve en toekomstgerichte dialoog over kankerbestrijding in België. Een sterk en innovatief kankerbeleid is en blijft absoluut noodzakelijk, vanuit zowel menselijk als economisch perspectief.”

Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!