Samenwerking tussen gezondheidssector en geneesmiddelenindustrie is essentieel

Standpunt
Sector
Deontologie & Ethiek
Maatschappelijke impact
Onderzoek en ontwikkeling
Klinische studies

Belangrijk voor kennisdeling, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de behandeling van patiënten

Tijdens het O&O-proces, maar ook later wanneer een geneesmiddel op de markt komt, werken farmaceutische bedrijven nauw samen met artsen en de gezondheidssector. De innovatieve farmaceutische bedrijven investeerden de afgelopen jaren voor bijna 200 miljoen euro per jaar in samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap (universiteiten, ziekenhuizen, zorgverstrekkers, …) en patiëntenverenigingen in België. 70% van deze investeringen hebben betrekking op wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk klinische studies. Een goede samenwerking tussen industrie en de zorgverstrekkers en patiëntenverenigingen leidt tot medische vooruitgang in het belang van de patiënt. Als eerste contactpunt met de patiënt beschikken zorgverleners over onschatbare deskundigheid en praktische ervaring bij de ontwikkeling van behandelingen voor bepaalde ziekten. Het delen van deze kennis en deskundigheid levert een fundamentele bijdrage aan de therapieën die door bedrijven worden ontwikkeld ten bate van patiënten. Deze interacties zijn noodzakelijk, legitiem en hebben een duidelijke meerwaarde.

Duidelijke regels

De geneesmiddelenindustrie is er zich van bewust dat het belangrijk is om de (financiële)interacties tussen de biofarmaceutische industrie en de Belgische medische gemeenschap duidelijk te kaderen. Daarom bestaat er een centraal en openbaar platform dat op bevattelijke wijze deze interacties in kaart brengt: betransparent.be Het is één van de vele initiatieven die de industrie in samenwerking met de zorgverstrekkers genomen heeft om via zelf regulering duidelijke deontologische regels vast te stellen die oneigenlijke beïnvloeding van zorgverstrekkers moeten tegen gaan en hun onafhankelijkheid moet waarborgen. Daarnaast heeft pharma.be als associatie van de innovatieve geneesmiddelenindustrie een duidelijke deontologische code die door de 130 bedrijven die lid zijn, onderschreven wordt en die op meerdere punten verder gaan dan wat de wet voorschrijft.

Voortrekkersrol

In België speelde pharma.be een voortrekkersrol door op basis van zelfregulatie, in samenwerking met de verenigingen van de zorgverstrekkers, aan de basis te liggen van betransparent.be. Vervolgens werd dit in 2016 via de Sunshine Act bekrachtigd door de wetgever. Met andere woorden, het zijn de betrokkenen zelf (industrie en zorgverstrekkers) die het initiatief genomen hebben tot het bieden van meer transparantie. Ook het systeem van voorafgaandelijke visa voor de sponsoring van gezondheidszorgbeoefenaars voor deelname aan wetenschappelijke manifestaties dat vandaag wordt toegepast door Mdeon, is een voorbeeld waarbij de industrie en met name pharma.be zelf het initiatief genomen heeft om reeds in 2003 via zelfregulatie de professionele relatie tussen de industrie en de zorgverstrekkers te waarborgen. Ook dit initiatief is later via de wet bekrachtigd. Tenslotte, voor wat betreft patiëntenorganisaties, geldt voor leden van pharma.be al sinds 2012 de verplichting om hun financiële ondersteuning van patiëntenverenigingen publiceren.

Drijfveren

Samenwerking tussen artsen, verplegers, ziekenhuizen, … - allen die zorg bieden aan patiënten, en farmaceutische firma’s met als doel om de beste behandelingen, zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen, is een win-win situatie voor alle betrokkenen. Als

eerste contactpunt met de patiënt beschikken zorgverleners over een onschatbare expertise. Deze is cruciaal voor de farmaceutische industrie om doeltreffende behandelingen voor patiënten te kunnen ontwikkelen. Farmaceutische bedrijven hebben

omgekeerd de verantwoordelijkheid om zorgverleners te informeren over nieuwe behandelingen zodat elke patiënt de best mogelijke behandeling kan krijgen. De bedrijven delen objectieve en wetenschappelijke informatie, in het bijzonder informatie

over de werking, indicaties, verwachte effecten en mogelijke bijwerkingen. Dit zorgt voor een juist gebruik van geneesmiddelen.

Investeren in Belgisch O&O is niet alleen in het rechtstreeks belang van Belgische patiënten, het heeft een veel grotere impact. In onze Belgische “Pharma Valley” wordt onderzoek gedaan dat niet per definitie directe invloed heeft op bijv. lokale productie maar dat patiënten wereldwijd ten goede komt. Zonder de bijdragen van de innovatieve geneesmiddelenindustrie zou veel fundamenteel onderzoek niet- of minder kunnen plaatsvinden. De investeringen zijn bouwstenen voor de Europese koppositie die ons land

inneemt in het farmaceutische wetenschappelijk onderzoek en zijn een essentieel bestanddeel van het werk dat, in brede samenwerking, gedaan wordt om ons allemaal gezonder te laten leven.

Verbetering

pharma.be stond niet alleen aan de wieg van de transparantie initiatieven maar ijvert ook al jaren actief voor een correcte naleving van de regelgeving door informatievoorziening en trainingen. We moeten echter ook realistisch zijn, dit systeem is nog redelijk jong. Verbetering is wellicht nog mogelijk en als koepelorganisatie nemen wij dit ter harte en zijn altijd bereid om te luisteren en met alle betrokken partijen samen te werken aan de best mogelijke oplossingen.

Caroline Ven
Caroline Ven
CEO pharma.be
Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!