Innovatieve geneesmiddelen leiden niet tot een stijging van de geneesmiddelenuitgaven

Van 2015 tot en met 2020 daalden de netto-uitgaven van innovatieve geneesmiddelen die nog van patent bescherming genieten met 1%. Tegelijkertijd stegen de uitgaven voor oudere geneesmiddelen die hun patent verloren hebben met 49%.

Uitgaven voor in patent geneesmiddelen dalen lichtjes, terwijl die voor geneesmiddelen buiten patent fors zijn gestegen.

De innovatieve geneesmiddelen, gedefinieerd als de geneesmiddelen die nog in patent zijn, leiden niet tot een stijging van de geneesmiddelenuitgaven. Ook meer specifiek de geneesmiddelen onder conventie bezwaren het geneesmiddelenbudget niet, maar helpen in tegendeel dit budget te beheersen. 

Binnen de uitgaven voor de innovatieve geneesmiddelen in patent, zien we een verschuiving gebeuren: waar geneesmiddelen voorheen zonder conventie werden terugbetaald, worden ze nu in toenemende mate  mét een conventie terugbetaald. Dit heeft zijn weerslag op de uitgaven: de uitgaven verschuiven van de categorie innovatieve geneesmiddelen zonder conventie naar innovatieve geneesmiddelen met een conventie. Bijgevolg zijn de uitgaven voor geneesmiddelen onder conventie de voorbije jaren toegenomen. Die verschuiving leidt evenwel niet tot hogere uitgaven voor het geneesmiddelenbudget gezien het totaal aan uitgaven voor innovatieve geneesmiddelen in patent sinds 2015 gedaald is met 1%.

totale markt
Bron: pharma.be op basis van IQVIA verkoopcijfers

Welke methodologie hebben wij gevolgd?

We hebben gebruik gemaakt van de verkoopgegevens van geneesmiddelen in België in euro, zoals vastgesteld door IQVIA. Daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen innovatieve geneesmiddelen die nog onder patent vallen en de geneesmiddelen die niet meer onder patent vallen. Bij de innovatieve geneesmiddelen die nog onder patent vallen is ten slotte een onderverdeling gemaakt tussen de geneesmiddelen die terugbetaald worden zonder conventie en de geneesmiddelen die terugbetaald worden met een  conventie. Binnen het gezondheidszorgbudget is het geneesmiddelenbudget een netto-budget, waarbij de terugstortingen van de innovatieve geneesmiddelen onder conventie worden afgetrokken van de totale bruto-uitgaven. Bij deze grafiek is daarom eveneens gebruik gemaakt van netto-uitgaven om op dezelfde wijze te werken als in het gezondheidszorgbudget.

Tom De Spiegelaere
Healthcare Budget Advisor