Terugbetaling van geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen komen in aanmerking voor terugbetaling door het Riziv (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). Maar hoe gaat dit alles in zijn werk?

CTG als adviesorgaan voor de minister

Na het bekomen van een Vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor humaan gebruik, kan een bedrijf een aanvraagdossier indienen voor terugbetaling bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), ingesteld binnen de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, speelt een centrale rol in het proces van terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. Na een grondige analyse verleent het CTG advies aan de Minister voor Sociale Zaken over de vergoedingsaanvragen voorgelegd door de farmaceutische bedrijven.

Met dit advies streeft de CTG naar een goede, doelmatige en toegankelijke geneesmiddelenzorg, rekening houdend met een reeks factoren betreffende het specifieke geneesmiddel: de kost, de meerwaarde, de medische en sociale nood, de veiligheid, de efficiëntie, de kost voor de ziekteverzekering, etc. Het is uiteindelijk de minister die de finale beslissing neemt aangaande de terugbetalingsvoorwaarden van geneesmiddelen, en bijgevolg ook de eigen bijdrage van de patiënten.

Transparante samenstelling en werking

De CTG telt 31 leden, de specifieke samenstelling kan je hier terugvinden.

pharma.be is als koepelorganisatie vertegenwoordigd in de CTG (2 werkende leden en 2 plaatsvervangende leden), maar heeft geen stemrecht.

Samen met de overheid streeft de innovatieve farmaceutische industrie steeds naar een akkoord dat leidt tot een grotere toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen, in het voordeel van de patiënt.

De overheid is verplicht om de evaluatierapporten van de CTG en de beslissingen van de minister publiek raadpleegbaar te maken.

Reglementering

K.B. van 01.02.2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Become a member

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de farma-industrie, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!