Terms of use

PRIVACYBELEID

PHARMA.BE

In werking sinds: 25 Mei 2018

Wij hechten bijzonder veel belang aan uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit document (hierna “Privacybeleid”) is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de persoonsgegevens die we van of over u verzamelen, het doel, de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons Privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie hieronder te lezen.

Wij benadrukken dat het belangrijk is dit Privacybeleid aandachtig te lezen. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via privacy@pharma.be.

1.WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

pharma.be is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Algemene Vereniging van de geneesmiddelen industrie VZW/Association Générale de l’Industrie du Médicament ASBL, handelend onder de benaming “pharma.be”

Terhulpsesteenweg 166
1170 Brussel
Tel 02 661 91 11
Fax 02 661 91 99
e-mail:

Reg. Nr. VZW 566666
BTW BE RPR Brussel 0407.622.902

2.WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN OF OVER U ?

Wij verzamelen uw gegevens - persoonlijk of anderszins - om verschillende redenen die in het volgende punt worden gedefinieerd (zie punt 3 hieronder getiteld “Met welk doel worden uw gegevens verzameld? ”).

Dit zijn bijvoorbeeld en bij uitstek de volgende gegevens:

 • uw identificatiegegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw taalvoorkeuren;
 • de sector waarin u actief bent;
 • het bedrijf, de organisatie of de publieke instelling of autoriteit voor wie u werkt of optreedt;
 • uw functie binnen voormeld bedrijf of voormelde organisatie of publieke instelling of autoriteit voor wie u werkt of optreedt;
 • uw professionele, academische titels en achtergrond;
 • alle persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten of om een gerechtvaardigd belang na te streven;

Wanneer u één van onze websites bezoekt waartoe u toegang heeft, kunnen wij ook volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • het type domein waarmee u verbinding met internet maakt;
 • de datum en tijd van uw toegang tot onze website(s);
 • de pagina's die u op onze site hebt bekeken;
 • het type browser, platform en / of besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de zoekmachine die wordt gebruikt om de site te vinden;
 • uw browservoorkeuren.

3.MET WELK DOEL WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

3.1. Wij verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van onze professionele activiteiten, zoals het verschaffen van relevante informatie met betrekking tot onze organisatie, doelstellingen en activiteiten, op de website, via elektronische communicatie of op enige andere wijze, om de door ons aangeboden diensten naar behoren te kunnen uitvoeren wanneer u daartoe in eigen naam of in naam van een juridische entiteit om verzoekt en meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren met betrekking tot elke aangelegenheid waarin wij en u in contact komen in het kader van onze professionele activiteiten.

Waar de wet dit vereist, zullen wij steeds voorafgaand uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

3.2. Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens verzamelen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, ingevolge een rechtmatig bevel van een daartoe gemachtigde autoriteit en/of als dit vereist zou zijn in het kader van een gerechtelijke of gelijkaardige procedure alsook wanneer dit nodig zou zijn in het kader van fraudepreventie - en bestrijding of enig ander gerechtvaardigd belang.

4.HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

4.1 Rechtstreeks via uzelf

In de meeste gevallen bekomen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u door uw actieve tussenkomst. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verzamelen via e-mail, via telefoon, via de post, via het businesskaartje dat u aan één van onze medewerkers hebt overhandigt of via het invullen van een registratieformulier voor één van onze evenementen of activiteiten.

4.2 Automatisch via onze websites via het gebruik van cookies

Wij verzamelen ook automatisch gegevens van u via onze websites die u bezoekt zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze site(s) of de pagina’s die u hebt bekeken s. Dit gebeurt via geraadpleegde servers en “cookies” die door elk van onze websites die u bezoekt, worden geplaatst.

De geplaatste cookies kunnen verschillend kunnen zijn naargelang de website die u raadpleegt. Wij hebben vier websites, met name de site www.pharma.be welke voor het publiek toegankelijk is en de sites Extranet, DocExchange en E-Compendium die voor leden en partners toegankelijk zijn onder bepaalde voorwaarden.

Voor meer informatie over “cookies” op onze verschillende websites, het nut ervan en welke gegevens cookies juist verzamelen, kan u ons cookiebeleid raadplegen :

 • Voor de bezoekers van de website “pharma.be” klik hier;
 • Voor de bezoekers met toegang tot de site “Extranet” klik hier;
 • Voor de bezoekers met toegang tot de site “DocExchange” klik hier ;
 • Voor de bezoekers met toegang tot de site “E-Compendium”, klik hier.

4.3. Onrechtstreeks via andere bronnen

Wij kunnen ook persoonsgegevens van u verzamelen via andere bronnen, zoals via platformen of databestanden waar uw persoonsgegevens toegankelijk zijn gemaakt voor het publiek (bijvoorbeeld “Linkedin”), via partners met wie wij samenwerken, de werkgever die u tewerkstelt, uw collega’s, publieke instanties en andere derden.

In de gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verkrijgen via een andere bron dan uzelf, zullen wij waar nodig voldoende garanties vragen van die bron dat die uw persoonsgegevens verzameld heeft conform de wettelijke voorschriften en dat wij deze kunnen aanwenden voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.

5.WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

We hechten veel belang aan uw privacy. We, handhaven daarom ook een strikt privacybeleid en nemen daarbij alle passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

6.HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS BEWAARD?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen of anonimiseren wij we de persoonsgegevens tenzij anders met u overeengekomen of wanneer een wettelijke bepaling of andere gerechtvaardigde reden ons verplicht om de gegevens gedurende een verschillend termijn te bewaren.

7.WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZICH HIEROP BEROEPEN?

U kunt op elk moment verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, het gebruik ervan te beperken, ze volledig of gedeeltelijk te verwijderen of over te dragen.

Voor elk verzoek, bezwaar of informatie met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u ons steeds een e-mail sturen op het volgende adres: privacy@pharma.be. Wij kunnen u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort in bijlage van uw verzoek vragen te voegen, zodat wij er ons kunnen van verzekeren dat u de gerechtvaardigde aanvrager bent.

Wij behandelen uw verzoek binnen de kortst mogelijke termijn en zullen hieraan voldoen voor zover uiteraard daardoor geen contractuele of wettelijke verplichtingen zouden worden geschonden.

8.WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN AAN WIE WORDEN DEZE MEEGEDEELD?

Onze personeelsleden en onze gegevensverwerkers. Zij hebben enkel toegang tot persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in de uitvoering van hun taken. Elk van hen is onderworpen aan dezelfde verplichtingen en hebben bovendien een strikte geheimhoudingsplicht.

Wij kunnen beroep doen op externe dienstverleners of partners voor de verwerking van uw persoonsgegevens waar wij dit nodig of aangewezen achten voor een efficiënte werking van onze organisatie of uitvoering van onze activiteiten. Wij zijn ten aanzien van u verantwoordelijk voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens door derden aan wie wij uw persoonsgegevens toevertrouwen. Wij dragen er zorg voor om enkel samen te werken met partijen die in staat zijn om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen en zullen daartoe waar nodig of vereist de nodige contractuele garanties afdwingen van deze partijen.

9.VINDEN ER TRANSFERS VAN PERSOONSGEGEVENS PLAATS NAAR HET BUITENLAND?

Wij dragen uw gegevens alleen over naar bestemmelingen in een niet-EU-land of territorium voorzover het desbetreffende land of territorium, desgevallend de bestemmeling zelf, een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u kunt vinden in de Europese Lidstaat waar u woont.

10.WAT MET PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN DIE U MET ONS DEELT OF PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ U MET U DELEN?

10.1Persoonsgegevens van derden die u met ons deelt.

Het is mogelijk dat u in het kader van onze contacten ook persoonsgegevens van anderen met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn het kader van bepaalde aanvragen of inschrijvingen waar wij informatie kunnen vragen over bepaalde personen verbonden aan de organisatie waarvoor u de aanvraag of inschrijving doet.

De persoonsgegevens van anderen die u ons - al dan niet op onze vraag - meedeelt, zullen wij met dezelfde zorg behandelen als uw eigen persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. U dient er zich evenwel rekenschap van te geven dat u onder de privacy regelgeving verantwoordelijk blijft ten aanzien van de betrokkene van wie u ons de persoonsgegevens meedeelt en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden indien u ons deze persoonsgegevens zou meedelen in strijd met de rechten van de betrokkene onder de privacy regelgeving. Waar nodig zult u er derhalve moeten voor waken dat u de nodige toestemmingen hebt bekomen.

10.2Persoonsgegevens die wij met u delen.

Het is mogelijk dat u in het kader van onze contacten ook toegang krijgt tot persoonsgegevens die van bij ons afkomstig zijn (bijvoorbeeld de gegevens van een aangeduide contactpersoon, een deelnemerslijst, etc.). Indien u wij persoonsgegevens meedelen mag u ervan uitgaan dat wij de rechten van de betrokkenen onder de privacy regelgeving hebben gerespecteerd en dat u deze persoonsgegevens mag aanwenden voor het doel waarvoor wij ze u hebben meegedeeld.

Aangezien wij in dit geval verantwoordelijk blijven ten aanzien van de betrokkene wiens persoonsgegevens wij aan u meedelen, dient u er zich rekenschap van te geven dat wij van u dezelfde - of minstens gelijkaardige - graad van bescherming verwachten met betrekking tot deze persoonsgegevens als diegene die wij u bieden ten aanzien van de persoonsgegevens die u ons meedeelt. Wij kunnen u in bepaalde gevallen om extra garanties vragen in dat verband alvorens de gegevens met u mee te delen.

11.WAT INDIEN DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaandelijke verwittiging op elk ogenblik te wijzigen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via onze websites.

12.WAT BIJ EEN DISCUSSIE/GESCHIL?

Niemand heeft voordeel bij lange procedures. Daarom engageren wij ons om in het geval van een geschil, de dialoog en openheid na te streven op zoek naar een minnelijke oplossing.


PRIVACYBELEID PHARMA.BE

In werking sinds : 25 Mei 2018

1.WETTELIJKE BESCHERMING VAN UW PRIVACY

1.1.De privacy van de Europese burger en meer bepaald de bescherming van diens persoonsgegevens is vastgelegd in Europese wetgeving en met name in de “Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG”. Deze Verordening is van toepassing vanaf 25 mei 2018 en is algemeen ook bekend als de zogenaamde “General Data Protection Regulation” of afgekort de “GDPR”.

De GDPR legt strikte regels en voorwaarden op betreffende het gebruik en de aanwending (de “verwerking” ) van uw persoonsgegevens door derden die er toegang toe hebben bekomen.

1.2.pharma.be verzamelt en verwerkt uw persoons gegevens in overeenkomst met de verplichtingen en voorwaarden opgelegd door de GDPR of door elk wet over gegevens die van toepassing in België is, en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens maximaal te beschermen zoals door de regelgevingen voorgeschreven.

1.3.Dit document (hierna “Privacybeleid”) is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over onze verplichtingen en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan door pharma.be en haar partners. U zult hierin toelichting vinden over welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze verzamelen, het doel waarvoor we ze verzamelen, de manier waarop we ze verzamelen, hoe lang we ze bewaren, wat we in het werk stellen om ze maximaal te beschermen tegen diefstal, verlies of enige vorm van oneigenlijk gebruik, welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u er zich op kunt beroepen.

2.CONTACTEER ONS

Voor alle vragen, verzoeken in verband met uw persoonsgegevens en de verwerking ervan en/of voor de uitoefening van uw rechten ten aanzien van ons met betrekking tot uw persoonsgegevens (zoals verder uiteengezet in hoofdstuk 7 van dit Privacybeleid ) kunt u ons steeds bereiken via het volgende e-mail adres: privacy@pharma.be of per post op ons adres: pharma.be, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel.

3.VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De “verwerkingsverantwoordelijke” voor uw persoonsgegevens is de juridische entiteit die voor bepaalde doeleinden rechtstreeks via u of onrechtstreeks via andere bronnen uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt al dan niet met behulp van derden. Van de verwerkingsverantwoordelijke mag u verwachten dat deze voorziet in een adequate bescherming van uw persoonsgegevens door haarzelf en door de externe partners aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt.

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens die met ons worden gedeeld, is de juridische entiteit van pharma.be zoals die officieel geregistreerd is in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder de volgende benaming en met de volgende adresgegevens:

Algemene Vereniging van de geneesmiddelen industrie VZW/Association Générale de l’Industrie du Médicament ASBL, handelend onder de benaming “pharma.be”

Terhulpsesteenweg 166
1170 Brussel
Tel 02 661 91 11
Fax 02 661 91 99
e-mail:

Reg. Nr. VZW 566666
BTW BE RPR Brussel 0407.622.902

4.WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN OF OVER U?

Wij verzamelen uw gegevens - persoonlijk of anderszins - om verschillende redenen die verder in dit Privacybeleid worden gedefinieerd (zie hieronder punt 5 getiteld “Met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens? ”).

Dit zijn bijvoorbeeld en bij uitstek de volgende gegevens:

 • uw identificatiegegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw taalvoorkeuren;
 • de sector waarin u actief bent;
 • het bedrijf, de organisatie of de publieke instelling of autoriteit voor wie u werkt of optreedt;
 • uw functie binnen voormeld bedrijf of voormelde organisatie of publieke instelling of autoriteit voor wie u werkt of optreedt;
 • de persoonsgegevens die strikt nodig zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten of om een gerechtvaardigd belang na te streven;

Wanneer u één van onze websites bezoekt kunnen wij volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • het type domein waarmee u verbinding met internet maakt;
 • de datum en tijd van uw toegang tot onze website(s);
 • de pagina's die u op onze site hebt bekeken;
 • het type browser, platform en / of besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de zoekmachine die wordt gebruikt om de site te vinden;
 • gegevens die toelaten uw browservoorkeuren te herkennen

5.MET WELK DOEL VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

5.1.Wij verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van onze professionele activiteiten, zoals het

verschaffen van relevante informatie met betrekking tot onze organisatie, doelstellingen en activiteiten, op de website, via elektronische communicatie of op enige andere wijze, om de door ons aangeboden diensten naar behoren te kunnen uitvoeren wanneer u daartoe in eigen naam of in naam van een juridische entiteit om verzoekt en meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren met betrekking tot elke aangelegenheid waarin wij en u in contact komen in het kader van onze professionele activiteiten.

Zo verzamelen wij persoonsgegevens met de volgende specifieke doeleinden:

 • Als u een medewerker bent van een lid of een partner van pharma.be:

Uw gegevens worden verwerkt omdat u een contactpersoon bent van pharma.be. Uw gegevens worden verwerkt voor de organisatie van de diensten van pharma.be aan haar leden/partners vb. communicatie, vergaderingen, werkgroepen in het kader van het pharma.be-lidmaatschap van uw organisatie of onderneming.

Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de activiteiten van pharma.be, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor ondernemingen en over de evenementen georganiseerd door pharma.be.

 • Als u een persoon bent waarmee pharma.be en haar medewerkers in contact komen in het kader van haar missie en activiteiten zoals bijvoorbeeld ministers, kabinetschefs, kabinetsmedewerkers, professoren, enz. gebruiken we deze gegevens in het kader van de missie van pharma.be om de belangen van haar leden te behartigen.

 • Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief:

Uw gegevens worden verwerkt voor de opvolging van uw inschrijving en van uw eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.

 • Als u zich inschrijft voor één van onze evenementen:

De gegevens die u ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor:

 • De opvolging van uw inschrijving en uw eventuele opmerkingen of klachten in dat kader.
 • Voor het algemeen relatiebeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in helt algemeen.
 • Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen en organisatie van de deelnemers.
 • Uw gegevens worden tevens gebruikt om u te informeren over de andere activiteiten van pharma.be, over de politieke, economische en juridische actualiteit relevant voor ondernemingen en over de evenementen georganiseerd door pharma.be.
 • Als u een medewerker bent van een organisatie of een ondernemingen die een contractuele relatie heeft met pharma.be:

Uw gegevens worden verwerkt:

 • Voor de opvolging van de uit te voeren diensten, wederzijdse contractuele verplichtingen, alsook voor uw of onze eventuele opmerkingen of klachten in dit kader.
 • Voor het algemeen klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van boekhoudkundige verwerking, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of de overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in helt algemeen.
 • Als u één van onze websites bezoekt:

Uw gegevens worden verwerkt om uw ervaring op de door u bezichte website(s) te personaliseren/verbeteren, om de levering en het gebruik van de onze websites te vergemakkelijken, om de inhoud van de websites te kunnen analyseren, aan te passen en te verbeteren, om uw te informeren over de evolutie van onze website(s) en haar functionaliteiten, om te reageren op verzoeken om informatie

 • Uw gegevens kunnen ook verwerkt worden voor elk ander doel waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Waar de GDPR of andere wettelijke bepalingen dit vereisen zullen wij steeds uw voorafgaandelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw gegevens.

5.2.Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens verzamelen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ingevolge een rechtmatig bevel van een daartoe gemachtigde autoriteit en/of als dit vereist zou zijn in het kader van een gerechtelijke of gelijkaardige procedure alsook wanneer dit nodig zou zijn in het kader van fraudepreventie - en bestrijding of enig ander gerechtvaardigd belang.

6.HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1. Rechtstreeks via uzelf

In de meeste gevallen bekomen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u door uw actieve tussenkomst. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verzamelen via e-mail, via telefoon, via de post, via het businesskaartje dat u aan één van onze medewerkers hebt overhandigt of via het invullen van een registratieformulier voor één van onze evenementen of activiteiten.

6.2. Automatisch via de website via het gebruik van cookies

Wij verzamelen ook automatisch gegevens van u via onze websites die u bezoekt zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze site, de pagina’s die u hebt bekeken of uw locatiegegevens. Dit gebeurt via geraadpleegde servers en “cookies” die door elk van onze websites die u bezoekt, worden geplaatst.

De geplaatste cookies kunnen verschillend kunnen zijn naargelang de website die u raadpleegt. Wij hebben vier websites, met name de site www.pharma.be welke voor het publiek toegankelijk is en de sites Extranet, DocExchange en E-Compendium die voor leden en partners toegankelijk zijn onder bepaalde voorwaarden.

Voor meer informatie over “cookies” op onze verschillende websites, het nut ervan en welke gegevens cookies juist verzamelen, kan u ons cookiebeleid raadplegen :

 • Voor de bezoekers van de website “pharma.be” klik hier;
 • Voor de bezoekers met toegang tot de site “Extranet” klik hier;
 • Voor de bezoekers met toegang tot de site “DocExchange” klik hier ;
 • Voor de bezoekers met toegang tot de site “E-Compendium”, klik hier.

6.3.Onrechtstreeks via andere bronnen

Wij kunnen ook persoonsgegevens van u verzamelen via andere bronnen, zoals via platformen of databestanden waar uw persoonsgegevens toegankelijk zijn gemaakt voor het publiek (bijvoorbeeld “Linkedin”), via partners met wie wij samenwerken, de werkgever die u tewerkstelt, uw collega’s, publieke instanties en andere derden.

In de gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verkrijgen via een andere bron dan uzelf, zullen wij waar nodig voldoende garanties vragen van die bron dat die uw persoonsgegevens verzameld heeft conform de wettelijke voorschriften en dat wij deze kunnen aanwenden voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.

7.WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZICH HIEROP BEROEPEN

7.1. Overzicht van uw rechten

U beschikt over de hiernavolgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u op elk moment ten aanzien van ons kan laten gelden (tenzij de uitoefening ervan zou indruisen tegen wettelijke verplichtingen waaraan pharma.be dient te voldoen of ertoe zouden leiden dat wij onze contractuele verplichtingen ten aanzien van u, of de juridische entiteit die u vertegenwoordigt, niet meer - of slechts gedeeltelijk - zouden kunnen nakomen):

 • Recht op informatie over de doeleinden en over de verwerkingsverantwoordelijke en/of gegevensverwerker;
 • Recht op toegang en verificatie van gegevens: u moet steeds de mogelijkheid krijgen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die pharma.be van u heeft en/of te controleren of er persoonsgegevens van u door pharma.be worden verwerkt;
 • Recht van verzet: u kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door pharma.be en eventuele verwerkers;
 • Rechts op verwijdering en / of wijziging: u kan op elk gewenst moment verzoeken om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of ze geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen.
 • Recht op beperking: U kan een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen met name met betrekking tot deze persoonsgegevens waarvoor u zich heeft verzet heeft tegen de verwerking, of deze waarvan u de juistheid betwist of waarvan u meent dat de verwerking ervan voor een bepaald doel onrechtmatig is maar anderzijds wenst dat de verwerking voortduurt voor (een) ander(e) doeleinde (n).
 • Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens over worden gemaakt aan een andere, door u aangewezen, verwerkingsverantwoordelijke

7.2.Uitoefening van uw rechten - hoe kan u er zich op beroepen?

U kan zich te allen tijde op uw rechten beroepen ten aanzien van pharma.be via een kosteloze aanvraag per e-mail op privacy@pharma.be of schriftelijk per brief gericht aan pharma.be op haar postadres Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel. Uw e-mail of schrijven dient te zijn vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort zodat wij er ons kunnen van verzekeren dat u de gerechtigde aanvrager bent.

Wij behandelen uw verzoek binnen de kortst mogelijke termijn en zullen hieraan voldoen voor zover uiteraard daardoor geen contractuele of wettelijke verplichtingen zouden worden geschonden.

U heeft ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. In België kunt u zich daartoe richten tot de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer per e-mail via commission@privacycommission.be of per brief gericht aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op haar postadres aan de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie over de Belgische Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u terecht op de website www.privacycommission.be.

8.DUUR VAN DE BEWARING VAN UW GEGEVENS

We bewaren uw gegevens gedurende niet langer dan de tijd die nodig is om het (de) nagestreefde doel(en)te bereiken (zie daaromtrent punt 5 hierboven, getiteld “Met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Zodra het doel is bereikt, verwijderen of anonimiseren wij we de persoonsgegevens tenzij anders met u overeengekomen of wanneer een wettelijke bepaling of andere gerechtvaardigde reden ons verplicht om de gegevens gedurende een verschilled termijn te bewaren.

9.BEVEILIGING

9.1. pharma.be heeft gepaste technische maatregelen getroffen die op de markt voorhanden zijn om zoveel als mogelijk risico’s te vermijden of te verminderen met betrekking tot:

 • een ongeoorloofde toegang tot of wijziging van persoonsgegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van persoonsgegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

9.2. pharma.be heeft ook verschillende organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens maximaal te kunnen beschermen :

 • onze personeelsleden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van hun taken.
 • onze personeelsleden zijn onderworpen aan strikte interne regels en richtlijnen met betrekking tot de toegang tot - en het gebruik van- persoonsgegevens en wij organiseren geregeld educatie- en informatiesessies voor ons personeel met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

10. ZIJN UW GEGEVENS VEILIG BIJ DERDEN AAN WIE WIJ ZE MEEDELEN?

Wij kunnen beroep doen op externe dienstverleners of partners voor de verwerking van uw persoonsgegevens waar wij dit nodig of aangewezen achten voor een efficiënte werking van onze organisatie of uitvoering van onze activiteiten. Wij zijn ten aanzien van u verantwoordelijk voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens door derden aan wie wij uw persoonsgegevens toevertrouwen. Wij dragen er zorg voor om enkel samen te werken met partijen die in staat zijn om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen en zullen daartoe waar nodig of vereist de nodige contractuele garanties afdwingen van deze partijen.

11. VINDEN ER TRANSFERS PLAATS VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR EEN NIET EU-LAND?

Wij dragen uw gegevens alleen over naar bestemmelingen in een niet-EU-land of territorium voor zover het desbetreffende land of territorium, desgevallend de bestemmeling zelf, een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan wat u kunt vinden in de EU lidstaat waar u woont.

12. WAT MET PERSOONSGEGEVENS VAN DERDEN DIE U MET ONS DEELT OF PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ MET U DELEN?

12.1Persoonsgegevens van derden die u met ons deelt.

Het is mogelijk dat u in het kader van onze contacten ook persoonsgegevens van anderen met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn het kader van bepaalde aanvragen of inschrijvingen waar wij informatie kunnen vragen over bepaalde personen verbonden aan de organisatie waarvoor u de aanvraag of inschrijving doet.

De persoonsgegevens an anderen die u ons - al dan niet op onze vraag - meedeelt, zullen wij met dezelfde zorg behandelen als uw eigen persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. U dient er zich evenwel rekenschap van te geven dat u onder de privacy regelgeving verantwoordelijk blijft ten aanzien van de betrokkene van wie u ons de persoonsgegevens meedeelt en dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden indien u ons deze persoonsgegevens zou meedelen in strijd met de rechten van de betrokkene onder de privacy regelgeving. Waar nodig zult u er derhalve moeten voor waken dat u de nodige toestemmingen hebt bekomen.

12.2Persoonsgegevens die wij met u delen.

Het is mogelijk dat u in het kader van onze contacten ook toegang krijgt tot persoonsgegevens die van bij ons afkomstig zijn (bijvoorbeeld de gegevens van een aangeduide contactpersoon, een deelnemerslijst, etc.). Indien wij uw persoonsgegevens meedelen mag u ervan uitgaan dat wij de rechten van de betrokkenen onder de privacy regelgeving hebben gerespecteerd en dat u deze persoonsgegevens mag aanwenden voor het doel waarvoor wij ze u hebben meegedeeld.

Aangezien wij in dit geval verantwoordelijk blijven ten aanzien van de betrokkene wiens persoonsgegevens wij aan u meedelen, dient u er zich rekenschap van te geven dat wij van u dezelfde - of minstens gelijkaardige - graad van bescherming verwachten met betrekking tot deze persoonsgegevens als diegene die wij u bieden ten aanzien van de persoonsgegevens die u ons meedeelt. Wij kunnen u in bepaalde gevallen om extra garanties vragen in dat verband alvorens de gegevens met u mee te delen.

13.UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging dit Privacybeleid updaten of wijzigen indien wij dit nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder - of in verband met - de GDPR. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via onze website en wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente wijzigingen.