pharma.be verscherpt zijn Code voor deontologie

01/04/2014

Medische vooruitgang en betere klinische resultaten voor patiënten hangen, onder andere, af van een goede samenwerking tussen de beoefenaars van de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie op basis van integriteit en de uitwisseling van informatie.


Deze wijzigingen werden unaniem goedgekeurd door de leden van pharma.be tijdens de Algemene Vergadering van 28 maart 2014. Met betrekking tot voorschriftplichtige geneesmiddelen zal het bijvoorbeeld aan de vertegenwoordigers van de industrie verboden zijn blocnotes, pennen, handschoenen, zakdoeken, post-its en dergelijke aan de beoefenaars van de gezondheidszorg aan te bieden. Informatieve of educatieve brochures of « USB-sticks » die dergelijk materiaal bevatten blijven toegelaten, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

Een eerste wijziging, die in werking zal treden op 29 september 2014, verbiedt immers met betrekking tot voorschriftplichtige geneesmiddelen het aanbieden aan gezondheidszorgbeoefenaars van geschenken, ook al zijn ze beroepsgerelateerd en van geringe waarde. 

Dit verbod geldt evenwel niet voor informatief of educatief materiaal, op voorwaarde dat dit materiaal van geringe waarde is, een rechtstreekse band heeft met de uitoefening van de geneeskunde of de farmaceutische praktijk en rechtstreeks ten goede komt aan de zorg voor de patiënt. 

Dit verbod is evenmin van toepassing op voorwerpen van medisch nut, op voorwaarde dat zij van geringe waarde zijn, direct bedoeld zijn voor de vorming van de beroepsbeoefenaar en de patiëntenzorg en geen deel uitmaken van het basismateriaal of de basisuitrusting die elke beroepsbeoefenaar nodig heeft in zijn routinepraktijk. 

De aangeboden materialen moeten aldus van geringe waarde zijn, wat concreet betekent dat : 

  • het materiaal of voorwerp niet van aard is om de therapeutische keuze te beïnvloeden;
  • het materiaal of voorwerp maximum een waarde heeft van 50 euro (marktwaarde, inclusief BTW);
  • maximum 125 euro per jaar per gezondheidszorgbeoefenaar en per onderneming (inclusief BTW) aangeboden wordt. 

De gehanteerde limieten zijn gebaseerd op de richtlijnen gehanteerd door Mdeon[1]. 

Een tweede wijziging, die optreden is op 29 maart 2014, betreft de waarde van de maaltijden en dranken die aangeboden worden aan beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector in het kader van wetenschappelijke bijeenkomsten. De gehanteerde bedragen, eveneens gebaseerd op de reeds bestaande richtlijnen hieromtrent van Mdeon, zijn de volgende : 

  • Voor bijeenkomsten die plaatsvinden over meerdere opeenvolgende kalenderdagen, mag de waarde van een lunch, dranken inbegrepen, niet meer bedragen dan 40 euro en de waarde van een diner, dranken inbegrepen, mag niet meer bedragen dan 75 euro.
  • Voor bijeenkomsten die slechts over één enkele kalenderdag verlopen, mag de waarde van de maaltijden niet meer bedragen dan 40 euro per lunch en 75 euro per diner alles inbegrepen (drank, tax, huur van de zaal, ...), aan de marktprijs.
  • Een maximale gastvrijheid van 40 euro (lunch) + 75 euro (diner) mag slechts worden aangeboden wanneer het programma in minimum zes uren effectieve wetenschappelijke activiteiten voorziet. 

Catherine Rutten, CEO van pharma.be : "Door zijn Code voor deontologie te wijzigen, toont pharma.be aan dat ethiek en transparantie centraal staan in de ontwikkeling van de innovatieve farmaceutische bedrijven. Deze autoregulerende maatregelen, die unaniem goedgekeurd werden, hebben tot doel duidelijk omschreven relaties te ontwikkelen met alle actoren in de gezondheidszorg."

[1] Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform samengesteld uit verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen en de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen.