De farmasector stelt alles in het werk opdat de patiënt zijn geneesmiddelen op het juiste moment ontvangt

06/08/2014

De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen op de Belgische markt is niet aanvaardbaar voor de leden-bedrijven van pharma.be. Ons hoofddoel is er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij deze nodig heeft. Dat is conform met onze ethische en wettelijke verplichtingen[1].


De problematiek van onbeschikbaarheden van geneesmiddelen vraagt een genuanceerde aanpak. Enerzijds vraagt de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen complexe technologische processen en de hoogste kwaliteitsstandaarden, wat soms leidt tot tijdelijke productie- of bevoorradingsproblemen. Anderzijds worden bepaalde geneesmiddelen die bestemd zijn voor Belgische patiënten soms afgeleverd in andere Europese landen in het kader van het vrij verkeer van goederen (parallel-export). 

pharma.be, APB, OPHACO en de Nationale Vereniging van de Groothandelaars-verdelers hebben in 2013 een onderzoek laten uitvoeren naar 33 gecontingeerde producten waarvoor bevoorradingsproblemen optraden. Dit onderzoek wijst uit dat (1) de farmaceutische bedrijven voldoende geneesmiddelen produceren en ter beschikking stellen van de Belgische markt, maar dat (2) de geneesmiddelen niet altijd beschikbaar zijn op de juiste plaats. Hun distributie op niveau van de apothekers en groothandelaars-verdelers kan geoptimaliseerd worden. In het kader van deze conclusies is het dan ook belangrijk dat ieder - binnen de distributieketen - zijn verantwoordelijkheden opneemt, teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van de Belgische patiënten. De farma-bedrijven die lid zijn van pharma.be spannen zich in om er voor te zorgen dat er continu voldoende voorraad van hun geneesmiddelen beschikbaar is op de markt. Bovendien beschikken farmaceutische bedrijven over een reserve (stock). De apothekers kunnen zich hier rechtstreeks bevoorraden indien nodig. 

Ter herinnering, farmaceutische bedrijven hebben de wettelijke plicht de duur en oorzaken van hun onbeschikbare geneesmiddelen te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg). Teneinde de transparantie te versterken en dankzij een nauwe samenwerking tussen het fagg en pharma.be, publiceert het fagg sinds januari 2014 elke aangekondigde onbeschikbaarheid op haar website. Deze informatie is publiek en vrij toegankelijk voor ieder, waaronder artsen. In het uitzonderlijke geval dat er een onbeschikbaarheid optreedt van een geneesmiddel dat essentieel is voor de volksgezondheid, zal het agentschap (1) de zorgverleners hiervan op de hoogte stellen en (2) maatregelen voorstellen (mogelijke alternatieven voor de patiënt na advies van de behandelende arts, mogelijkheid tot import). 

pharma.be blijft alles in het werk stellen om tijdelijke onbeschikbaarheden van innovatieve geneesmiddelen te vermijden en oplossingen te bieden. In dit kader overlegt pharma.be regelmatig met de vertegenwoordigers van de apothekers, groothandelaars-verdelers en de competente autoriteiten (fagg, RIZIV en het kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid). 

pharma.be benadrukt: "Onze leden nemen hun verantwoordelijkheden op en stellen alles in het werk opdat de patiënt zijn geneesmiddelen zou ontvangen op het ogenblik dat hij deze nodig heeft. pharma.be onderlijnt het belang van het bestaande regelmatige overleg tussen de verschillende actoren (vertegenwoordigers van de apothekers, groothandelaars-verdelers en de competente autoriteiten), onder auspiciën van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg). Het is onze gezamenlijke plicht binnen de hele distributieketen ervoor te zorgen dat de Belgische patiënten steeds over de geneesmiddelen kunnen beschikken wanneer ze deze nodig hebben."

[1] De wet van 25 maart 1964 bepaalt de verantwoordelijkheden van de autoriteiten voor de Procedures voor het in de handel brengen (AMM), de autoriteiten voor de toelating tot groothandel met wettelijke verplichting tot openbare dienst (groothandelaars-verdelers) en van de officina apothekers. De details van deze verantwoordelijkheden werden op 29 juli 2010 door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten herinnerd via omzendbrief. Dit document is toegankelijk voor het grote publiek.