Drie prioriteiten voor de farmasector in België: doeltreffendheid & veiligheid, informatie en transparantie ten dienste van de patiënt

24/09/2014

De biofarmaceutische industrie onderzoekt en ontwikkelt de geneesmiddelen van morgen. In dit kader zetten pharma.be en haar 130 leden-bedrijven die actief zijn in België zich continu in om de doeltreffendheid en veiligheid van innovatieve geneesmiddelen en de informatie en transparantie ten dienste van de patiënten te verzekeren.


Doeltreffendheid & veiligheid van geneesmiddelen, een topprioriteit voor alle betrokkenen in het belang van het welzijn van de patiënten

Een geneesmiddel is een uiterst gereguleerd product. Doorheen de ganse levenscyclus van een geneesmiddel hanteren de farmaceutische bedrijven de striktste normen op het vlak van kwaliteit en veiligheid en voeren zij permanent interne en externe controles uit. 

Het EMA (European Medicines Agency) en het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) controleren de doeltreffendheid en de veiligheid van elk geneesmiddel en beslissen of een geneesmiddel al dan niet op de Belgische markt mag worden afgeleverd. Het is pas wanneer de VHB (Vergunning voor het in de Handel Brengen) werd afgeleverd dat een geneesmiddel ter beschikking mag gesteld worden van de patiënt. 

De geneesmiddelenbewaking (of farmacovigilantie) is een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle actoren binnen de gezondheidszorg - de industrie, het FAGG, de geneesheren en de apothekers - en dit in het bijzonder voor wat betreft het melden van bijwerkingen. Op basis van continue evaluaties van de baten-risicoverhouding van een geneesmiddel hebben het EMA en het FAGG de mogelijkheid om het gebruik van een geneesmiddel te beperken of het zelfs van de markt te verwijderen en de commercialisering ervan te verbieden. 

Voor meer informatie, zie het bijgevoegde schema "Continue interne en externe controles doorheen de hele levenscyclus van een geneesmiddel" (Bron: pharma.be). 

Informatie, een gedeelde verantwoordelijkheid tot het voortdurend versterken ervan 

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Opdat een behandeling volledig doeltreffend zou zijn, moet deze juist worden verstrekt. Dit houdt in dat patiënten, via geneesheren en apothekers, ad hoc informatie ontvangen. 

De industrie neemt, door haar wettelijke verplichtingen en door specifieke initiatieven van pharma.be, haar verantwoordelijkheden op dit vlak op. Concreet neemt pharma.be actie om het goed gebruik van geneesmiddelen naar geneesheren, apothekers en patiënten toe te bevorderen. Zo omvat de website www.e-bijsluiter.be, die dagelijks wordt bijgewerkt en gebruiksvriendelijk is, alle bijsluiters van de geneesmiddelen van de leden van pharma.be. Tegelijkertijd vindt u op de website www.goedgebruik.be gebruikstips en informatie over de ontwikkeling en levenscyclus van geneesmiddelen. 

pharma.be versterkt zijn Code voor Deontologie 

Medische vooruitgang en betere klinische resultaten voor de patiënten hangen, onder andere, af van een efficiënte samenwerking - gebaseerd op integriteit en informatie-uitwisseling - tussen de farmaceutische industrie en de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector. 

Via haar Code voor Deontologie - die het kader vastlegt waarbinnen met alle gezondheidsactoren wordt samengewerkt (academici, artsen, apothekers, gezondheidsautoriteiten en patiëntenorganisaties) - neemt pharma.be regelmatig initiatieven teneinde de transparantie bij deze uitwisselingen te versterken. 

Onlangs werd de Code voor Deontologie van pharma.be versterkt op twee punten: 

  • Een eerste wijziging, die in voege treedt op 29 september a.s., verbiedt - voor wat betreft de geneesmiddelen op voorschrift - aan de vertegenwoordigers van de industrie om gratis voorwerpen te overhandigen aan de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, zelfs als deze van beperkte waarde zijn zoals blocnotes, pennen, handschoenen, zakdoeken, of post-its. Onder bepaalde voorwaarden is het wel nog toegelaten, om materiaal van beperkte waarde en van puur informatieve of educatieve aard te verdelen, zoals bijvoorbeeld brochures. Deze bepalingen gaan verder dan de wettelijke vereisten ter zake.
  • Een tweede wijziging, die in werking trad op 29 maart 2014, betreft het vastleggen van maximumbedragen voor de maaltijden en dranken aangeboden tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten aan beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector [1]. 

Catherine Rutten, CEO pharma.be: "pharma.be zet zich in voor een uitgesproken holistische aanpak die een betere gezondheidszorg nastreeft, bovenop de ter beschikkingstelling van geneesmiddelen, en herhaalt zijn vertrouwen in de essentiële rol die de geneesheren en apothekers spelen opdat de patiënt de meest geschikte adviezen en/of behandelingen zou ontvangen. Elke dag onderzoekt en ontwikkelt de biofarmaceutische sector innovatieve, veilige en doeltreffende geneesmiddelen voor de patiënt." 

[1] Deze bedragen, die eveneens gebaseerd zijn op de in dit verband door Mdeon vastgestelde richtlijnen, zijn: 

Voor evenementen die over meerdere opeenvolgende dagen gespreid zijn, mag de waarde van een lunch niet meer dan 40 euro (drank inbegrepen) bedragen en de waarde van een diner niet meer dan 75 euro (inclusief drankjes). Voor evenementen die plaatsvinden op een enkele kalenderdag, mag de waarde van de maaltijden niet hoger zijn dan 40 euro voor een lunch en 75 euro voor een diner, all inclusive (drankjes, belastingen, zaalhuur, ...) tegen marktprijzen. Er mag enkel een maximale hospitaliteit van 40 euro (lunch) + 75 euro (diner) aangeboden worden wanneer het programma minimaal zes uur effectieve wetenschappelijke activiteiten voorziet.