pharma.be en Maggie De Block ondertekenen het Toekomstpact: focus op innovatie voor de patiënt en voorspelbaarheid voor de bedrijven

27/07/2015

pharma.be, de vereniging van 140 innovatieve geneesmiddelenbedrijven in België, ondertekende op 27 juli 2015 het "Toekomstpact" met Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het pact legt de focus op innovatie, en bevat een reeks concrete maatregelen die de patiënten in België ten goede komt. De overeenkomst ligt in lijn met een groot aantal wensen die pharma.be in de lente van 2014 heeft geformuleerd in haar "Memorandum aan de regering".


 "We zijn verheugd dat we vandaag dit unieke, historische en ambitieuze Toekomstpact met de Minister van Volksgezondheid ondertekenen", zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be, "De allernieuwste geneesmiddelen zullen sneller bij de patiënt komen, er wordt een voorspelbaar kader gecreërd, zowel op financieel als op beleidsmatig vlak, en ons Europees leiderschap in farmaceutisch Onderzoek en Ontwikkeling zal worden versterkt. Dit pact laat onze bedrijven toe om tot 2019 te opereren in een stabiel en duidelijk kader. We zijn er van overtuigd dat dit Pact een hefboom is voor het versterken van de Europese leiderspositie die België inneemt in de farmaceutische sector".

Van snellere toegang tot het versterken van het Belgische leiderschap in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen

Het Toekomstpact bevat vier grote onderdelen. Zo wordt er gewerkt aan een betere toegankelijkheid tot innovatieve geneesmiddelen voor patiënten, zijn er duidelijke budgetaire afspraken gemaakt tot 2019, bevat het akkoord een reeks maatregelen die de Belgische pole positie op het gebied van farmaceutische Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) verder ondersteunen, en wordt er ten slotte gezorgd voor een grotere transparantie in de interacties tussen industrie en zorgverstrekkers.

pharma.be wijst in het bijzonder op de sterke beleidsfocus gericht op innovatie. Ondermeer door verdere prijsdalingen op generieke geneesmiddelen en geneesmiddelen die niet meer onder octrooi zijn, komt er voldoende zuurstof vrij in de begroting om de allernieuwste geneesmiddelen in België twee maanden vroeger tot de patiënt te brengen. Het geneesmiddelenbudget zal de volgende drie jaren maar met gemiddeld 0,5% stijgen, zodat er geen risico is op een ontsporing van het geneesmiddelenbudget. Het akkoord bevat voor 126 miljoen EUR extra besparingen die gedragen worden door de farmaceutische bedrijven. Voor de patiënt zal de factuur liefst 60 miljoen EUR minder bedragen in 2018. Als partner in de gezondheidszorg nemen de leden van pharma.be hierbij hun verantwoordelijkheid door 80 procent van die besparingen voor hun rekening te nemen.

Daarnaast verwelkomt pharma.be de intentie van het kabinet om het terugbetalingsproces voor nieuwe geneesmiddelen te versnellen. Dit is een voordeel voor de patiënt, want zo krijgt die sneller toegang tot nieuwe, innovatieve geneesmiddelen die ze broodnodig hebben.

Dankzij de snelle goedkeuringprocedures voor het opstarten van klinische studies, de aanpassingen aan de regelgeving rond biobanken en het stimuleren van onderzoek naar geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën (ATMPs), kan België zijn Europese leiderspositie in O&O bestendigen.

Voorspelbaarheid en een duidelijk kader voor verdere dialoog tot 2019 

"We zijn verheugd vandaag dit unieke, historische en ambitieuze Toekomstpact met de Minister te ondertekenen, want het zorgt voor groei en voor een voorspelbare omgeving waarin onze bedrijven zullen kunnen opereren tot 2019", zegt Catherine Rutten. "De biofarmaceutische industrie wordt gekenmerkt door enorme investeringen, grote financiële risico's en lange ontwikkelingstijden. Zo gaat aan de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel 10 à 12 jaar intensief onderzoek vooraf. Een duidelijk kader en voorspelbaarheid zijn daarom van cruciaal belang, en deze zitten vervat in de meerjarenbegroting enerzijds, en in de duidelijke afspraken omtrent de te verwachten beleidsmaatregelen anderzijds. pharma.be verwelkomt tevens het aanmoedigende beleid ten aanzien van weesgeneesmiddelen, en ten aanzien van biotech bedrijven en KMOs. We zijn er van overtuigd dat de tax shift, de tax shelter voor de biotech en de bestendiging van een aantal fiscale maatregelen onze Europese leiderschapspositie zullen versterken".

Sonja Willems (Janssen Benelux), voorzitter van pharma.be beaamt: "Dit akkoord biedt de farmaceutische bedrijven een concreet perspectief, en een duidelijk kader. We waren al jaren vragende partij voor een pact en zijn dan ook verheugd met het akkoord. De begrotingsmaatregelen die ons nu opgelegd worden, ten belope van 126 miljoen EUR zijn zeer substantieel. En zelfs als de maatregelen enkel in de off-patent markt worden genomen, hebben ze nog een grote impact op de innovatieve farmaceutische bedrijven. Maar, nu de budgetaire afspraken duidelijk zijn, kan er op voorhand rekening mee gehouden worden. Dit akkoord vormt een goede basis voor verdere dialoog met de overheid. Het wederzijdse vertrouwen dat gegroeid is doorheen de onderhandelingen stemt ons hoopvol voor een sterke samenwerking tussen overheid en industrie om België samen aan de Europese en zelfs wereldtop van de farmaceutische innovatie te houden." 

"Wij zijn uitermate tevreden met dit akkoord", besluit Catherine Rutten. "Het pact getuigt van een sterke en gedeelde visie voor de komende vier jaar, en zal zowel de patiënten in België, als onze bedrijven en de overheid ten goede komen. Het aanmoedigende beleid ten aanzien van de innovatieve geneesmiddelen en van het harde werk van onze onderzoekers in de labo's zullen ons in staat stellen het Belgische leiderschap in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te bestendigen en zelfs te versterken. 

 Dit is zonder meer een historische dag voor de Belgische farmaceutische industrie."