Davy Persoons (pharma.be) : “Een duurzame aanpak om het antibioticagebruik bij dieren in België te verminderen”

11/10/2017

Davy Persoons, Animal Health Coordinator bij pharma.be, reageert op de BelVetSac 2016 cijfers, een jaarlijks rapport van de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent, dat het gebruik van antibiotica bij dieren in België in kaart brengt.

 

“Het BelVetSAC rapport voor 2016 toont aan dat België op de goede weg is om de 50 %-reductiedoelstelling van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde tegen 2020 te halen [1]. De voorbije jaren werden in België meerdere initiatieven genomen voor een duurzaam antibioticagebruik in de veehouderij. Zo ondertekenden in 2016 alle betrokken sectoren in de diergeneeskunde daartoe een overeenkomst met de federale regering. In dit zogenaamde Convenant staat de co-regulerende aanpak voorop [2].

Zij zorgt ervoor dat we een geleidelijk, stabiel traject kunnen aanhouden naar een verminderd antibioticagebruik. Daarbij staan bio-veiligheid, vaccinatie en andere preventieve maatregelen om ziekte te vermijden, centraal. Het Convenant geeft veehouders en dierenartsen een kader en een tijdskader waarbinnen zij hun bedrijfsbeleid kunnen aanpassen aan de nieuwe doelstellingen.

De jaarcijfers van het BelVetSAC rapport 2016 tonen de eerste resultaten van deze duurzame, vastberaden aanpak in:

  • In 2016 daalde het gebruik van kritische antibiotica bij dieren met 53 %. Het gaat met name om de fluoroquinolones en cefalosporines van de derde en vierde generatie. Dit zijn de antibiotica die door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als voor de mens van kritisch belang worden beschouwd[3]. Binnen een geïntegreerde benadering van de gezondheid van mens, dier en omgeving (“One Health”[4]) kunnen kritische antibiotica enkel gebruikt worden als een ander antibioticum het dier niet kan genezen of als een dier zich in een levensbedreigende situatie bevindt. Om een effectieve werking te kunnen garanderen is het belangrijk dat zorgvuldig omgesprongen wordt met waardevolle antibiotica, zowel bij mens als dier.

  • Het gebruik van antibiotica als gemedicineerd mengsel via het voeder van dieren is intussen met 38 % teruggelopen over de laatste vijf jaar. Er rest nog een inspanning om de eerste doelstelling van het Convenant te halen: een daling van dit soort antibiotica met 50 % tegen eind 2017.

Bij kleine huisdieren stellen we een lichte stijging vast van het antibioticagebruik in 2016. Het gaat om een aantal antibiotica die uitsluitend voor deze dieren geregistreerd zijn. Andere, multispecies producten, die ook ingezet worden bij kleine gezelschapsdieren, maken niet deel uit van het rapport. Daarenboven is er geen noemer (aantal dieren) gekend om de die gegevens beter te kunnen kaderen.

Het Convenant zorgt voor een kader waarin alle actoren meer aandacht besteden aan een verantwoord antibioticagebruik. Een centrale rol is daarbij weggelegd voor de dierenartsen, wiens tussenkomst noodzakelijk is om een behandeling op te starten. Dierenartsen zijn zo een belangrijke schakel en een waardevolle coach voor veehouders en eigenaars van dieren.

We bevinden ons vandaag volop in een overgangsperiode. We horen vaak de opmerking dat “het antibioticagebruik niet snel genoeg daalt”, maar het langetermijneffect is belangrijker. In 2016 daalde het totale antibioticagebruik bij dieren verder, met 4,8 % ten opzichte van 2015. Ik ben er van overtuigd dat dit gebruik de komende jaren verder zal dalen, onder meer dankzij de verdere optimalisatie van dierziektepreventie. De dalende trend in de resistentiedata die gemeten werd door het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) tonen aan dat de duurzame aanpak werkt en resultaten boekt.”

ENKELE CIJFERS

  • Het totale antibioticagebruik bij dieren is in 2016 met 4,8 % gedaald ten opzichte van 2015,

  • De zogenaamde kritische antibiotica voor de mens daalde met 53 % in 2016,

  • Over de voorbije 5 jaar is het gebruik van gemedicineerde voeders met antibiotica met 38 procent gedaald.

 

Bron: BelVetSac 2016 rapport

[1] Deze reductiedoelstelling maakt deel uit van het Visie 2020 plan, het sectorbrede plan voor het antibioticabeleid in België tot 2020, gedragen door de partners van AMCRA, waaronder pharma.be