Terugbetaling van geneesmiddelen

Terugbetaling van geneesmiddelen

CTG als adviesorgaan voor de minister

Na het bekomen van een Vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor humaan gebruik, kan een bedrijf een aanvraagdossier indienen voor terugbetaling bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), ingesteld binnen de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, speelt een centrale rol in het proces van terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. Na een grondige analyse verleent het CTG advies aan de Minister voor Sociale Zaken over de vergoedingsaanvragen voorgelegd door de farmaceutische bedrijven.

Met dit advies streeft de CTG naar een goede, doelmatige en toegankelijke geneesmiddelenzorg, rekening houdend met een heel aantal factoren betreffende het specifieke geneesmiddel: de kost, de meerwaarde, de medische en sociale nood, de veiligheid, de efficiëntie, de kost voor de ziekteverzekering, etc. Het is uiteindelijk de minister die de finale beslissing neemt aangaande de terugbetalingsvoorwaarden van geneesmiddelen, en bijgevolg ook de patiënten bijdrage.

Transparante samenstelling en werking

De CTG telt 31 leden, de specifieke samenstelling kan u hier terugvinden.

pharma.be is als koepelorganisatie vertegenwoordigd in de CTG (2 werkende leden en 2 plaatsvervangende leden), maar heeft geen stemrecht. De aanwezigheid van de sector is belangrijk om de motieven achter een advies te begrijpen en deze te kunnen communiceren aan de bedrijven die een aanvraag hebben ingediend.

Samen met de overheid streeft de innovatieve farmaceutische industrie steeds naar een akkoord dat leidt tot een grotere toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen, in het voordeel van de patiënt.

De overheid is verplicht om de evaluatierapporten van de CTG  en de beslissingen van de minister publiek raadpleegbaar te maken.

Reglementering:

  • K.B. van 01.02.2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten