Gezondheid en Innovatie

De vergunning-, prijs- en terugbetalingsprocedures om een innovatief geneesmiddel op de markt te brengen zijn sterk gereguleerd. Lees hieronder meer over de verschillende processen.

 • Terugbetaling van geneesmiddelen

  Terugbetaling van geneesmiddelen

  CTG als adviesorgaan voor de minister

  Na het bekomen van een Vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor humaan gebruik, kan een bedrijf een aanvraagdossier indienen voor terugbetaling bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

  De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG), ingesteld binnen de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV, speelt een centrale rol in het proces van terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. Na een grondige analyse verleent het CTG advies aan de Minister voor Sociale Zaken over de vergoedingsaanvragen voorgelegd door de farmaceutische bedrijven.

  Met dit advies streeft de CTG naar een goede, doelmatige en toegankelijke geneesmiddelenzorg, rekening houdend met een heel aantal factoren betreffende het specifieke geneesmiddel: de kost, de meerwaarde, de medische en sociale nood, de veiligheid, de efficiëntie, de kost voor de ziekteverzekering, etc. Het is uiteindelijk de minister die de finale beslissing neemt aangaande de terugbetalingsvoorwaarden van geneesmiddelen, en bijgevolg ook de patiënten bijdrage.

  Transparante samenstelling en werking

  De CTG telt 31 leden, de specifieke samenstelling kan u hier terugvinden.

  pharma.be is als koepelorganisatie vertegenwoordigd in de CTG (2 werkende leden en 2 plaatsvervangende leden), maar heeft geen stemrecht. De aanwezigheid van de sector is belangrijk om de motieven achter een advies te begrijpen en deze te kunnen communiceren aan de bedrijven die een aanvraag hebben ingediend.

  Samen met de overheid streeft de innovatieve farmaceutische industrie steeds naar een akkoord dat leidt tot een grotere toegankelijkheid van nieuwe geneesmiddelen, in het voordeel van de patiënt.

  De overheid is verplicht om de evaluatierapporten van de CTG  en de beslissingen van de minister publiek raadpleegbaar te maken.

  Reglementering:

  • K.B. van 01.02.2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

 • Prijsbepaling van een geneesmiddel

  Prijsbepaling van een geneesmiddel

  Na de Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB), volgt de fase van de prijsbepaling van een geneesmiddel.

  De prijzen van geneesmiddelen voor humaan gebruik zijn onderworpen aan een bijzonder strenge reglementering. Deze kunnen we als volgt samenvatten:

  • voor terugbetaalbare geneesmiddelen (nieuwe of bestaande) moeten de aanvragen tot prijsbepaling of -verhoging ingediend worden bij de FOD Economie. De minister van Economie beslist na het advies te hebben ingewonnen van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische specialiteiten. Parallel met de prijsbepalingsprocedure loopt ook de procedure tot aanneming van de terugbetaling bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG). In het geval van een aanvraag tot prijsverhoging, zijn de procedures opeenvolgend.
  • voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, voorschriftvrije behandelingen of geneesmiddelen waarvan minstens één vorm aan een doktersvoorschrift onderworpen is, moeten aanvragen tot prijsverhoging of -bepaling (kennisgeving voor de geneesmiddelen met een nieuw actief principe en een nieuwe therapeutische indicatie) eveneens ingediend worden bij FOD Economie. De minister neemt een beslissing na advies van het permanent comité van de Prijzencommissie.

  De implantaten, gehoorapparaten en bepaalde grondstoffen gebruikt in magistrale bereidingen zijn ook onderworpen aan prijscontroles.

  De prijzen van diergeneesmiddelen en in vitro diagnostica daarentegen zijn aan het algemeen prijsregime onderworpen (prijsvrijheid).

  Lees hier meer over de rol van de FOD Economie in de prijsbepaling van een geneesmiddel

 • Vergunning voor het in de handel brengen (VHB)

  Vergunning voor het in de handel brengen (VHB)

  Een Vergunning voor het in de Handel Brengen kan worden aangevraagd nadat de klinische proeven zijn afgerond. De studies moeten aantonen dat de behandeling werkzaam is en dat de baten voor de patiënt de mogelijke risico’s op bijwerkingen overstijgen.

  Een vergunning kan centraal aangevraagd worden bij het European Medicines Agency (EMA), waardoor de vergunning geldig is in alle EU-lidstaten, of in België via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het volledige dossier wordt steeds grondig geëvalueerd vooraleer de bevoegde autoriteiten een vergunning voor het in de handel brengen toekennen. Bovendien is op het Europese vlak een “Risk Management Plan” (RMP) vereist, met een aantal verplichtingen tot nauwkeurige opvolging van de doeltreffendendheid en veiligheid, waaraan de registratie van een geneesmiddel in bepaalde omstandigheden moet voldoen. Het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) controleert de naleving hiervan.

  Een VHB is een noodzakelijke voorwaarde om het geneesmiddel op de Belgische markt te brengen en de terugbetaling te kunnen aanvragen.