antibiotica

 • Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik

  In het kader van de Antibiotic Awareness Week voor een verantwoord antibioticagebruik, deelt pharma.be posters met tips voor een goed gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren. Dit project gebeurde in samenwerking met AMCRA.

  Lees meer
 • Newsletter #6 2016: Samen voor een verantwoord antibioticagebruik

  Lees meer
 • Convenant voor antibiotica in de veehouderij loodst België naar een meer verantwoord gebruik

  Met veel enthousiasme heeft pharma.be, de koepelvereniging van de innovatieve farmaceutische industrie in België, op 30 juni het convenant antibiotica ondertekend met de ministers van Volksgezondheid Maggie De Block en de minister van Landbouw Willy Borsus. Dit convenant moet België begeleiden in het pad naar een meer verantwoord gebruik van antibiotica in de veehouderij.

  Lees meer
 • Antibiotica

  pharma.be beklemtoont het belang van antibiotica als waardevolle therapieën ter bevordering van de gezondheid van mensen en dieren. Het ontwikkelingsproces van antibiotica is lang en complex, en vraagt bijgevolg veel investeringen van de farmaceutische sector. Het is uiterst belangrijk dat deze geneesmiddelen op een correcte en verantwoorde manier gebruikt worden, met een zo gering mogelijke ontwikkeling van antimicrobiële resistentie.

  Enkel door een duurzaam antibioticabeleid kunnen we op lange termijn blijven rekenen op deze waardevolle geneesmiddelen, en het behoud van zowel de dieren- als volksgezondheid garanderen.

  Responsible Use of Antibiotics: As little as possible, as much as necessary - by AnimalhealthEurope

  AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België

  Om de volksgezondheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn te vrijwaren, zet het kenniscentrum AMCRA zich in om de antibioticaresistentie in België terug te dringen. AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België. Deze actie heeft belangrijke gevolgen voor de volksgezondheid vandaag en voor toekomstige generaties.

  De leden van AMCRA stelden samen een visie 2020 op. Dit plan stelt ambitieuze, maar realistische reductiepercentages voorop tegen 2020: een halvering van het algemeen gebruik van antibiotica en een 75 % vermindering van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020. Voor gemedicineerde voeders wordt de lat nog hoger gelegd en streeft men naar een 50 % vermindering tegen 2017.

  Lees het volledige Plan2020 en de visie van pharma.be

  AMCRA wordt ondersteund en gefinancierd door volgende partners:

  • · Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • · Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
  • · Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC)
  • · Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (pharma.be)
  • · Agrofront: ‘Boerenbond’ (BB), ‘Algemeen Boerensyndicaat’ (ABS) en ‘Fédération Wallonne de l’Agriculture’ (FWA)
  • · Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)
  • · Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD)
  • · Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent (UGent)
  • · Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Luik (ULg)

  pharma.be is een van de stichtende leden van AMCRA.

  Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België

  2017 is het meest succesvolle jaar sinds het vooropstellen van de reductiedoelstellingen over antibioticagebruik bij dieren, onderschreven door AMCRA, de bevoegde autoriteiten en de ondertekenende organisaties van het “antibioticaconvenant” van 30 juni 2016. Er werd een reductie behaald van 7,4% van het totale antibioticagebruik bij dieren ten opzichte van 2016.

  Bovendien werden twee van de drie strategische doelstellingen reeds ruimschoots behaald:

  1. een cumulatieve reductie van 84% van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling was 75% reductie tegen eind 2020).

  2. een reductie van 66,6% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders (doelstelling was 50% reductie tegen eind 2017).

  Ontdekt de persbericht van AMCRA, klik hier

  Ontdekt de BelVet-Sac rapport, belvet-sac_rapport_2017

  Mening van ons expert Davy Persoons, coordinator Animal Health pharma.be

  Het BelVetSAC rapport dat eind vorige maand werd gepubliceerd, toont dat het antibioticagebruik bij dieren in 2017 verder gedaald is met 7,4% in vergelijking met 2016. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is het antibioticagebruik met meer dan een kwart (-26%) gedaald

  Deze realisatie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de overheid en alle betrokken sectoren. Die samenwerking startte in 2012 met de oprichting van AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, en werd in juni 2016 bestendigd in een Convenant tussen de federale Ministers van Volksgezondheid De Block en van Landbouw Borsus.

  Het Convenant zet drie belangrijke doelstellingen voorop:

  • Een daling van 50% in hoeveelheid antibiotica die via diervoeders worden verstrekt tegen eind 2017.

  • Een daling van 75% in hoeveelheid kritisch belangrijke antibiotica tegen eind 2020.

  • Een daling van 50% in de totale hoeveelheid antibiotica gebruikt bij dieren tegen eind 2020.

  (Telkens ten opzichte van het referentiejaar 2011).

  De eerste twee doelstellingen werden intussen reeds gerealiseerd. De hoeveelheid antibiotica via diervoeders lag einde 2017 al 66% lager dan in 2011. Ook het aandeel kritisch belangrijke antibiotica daalde met ruim 84%, ruim drie jaar voor de afgesproken datum.

  Voor de laatste doelstelling, de helft minder antibioticagebruik in het algemeen tegen eind 2020, zitten we halfweg. Het toont aan dat landbouwers en dierenartsen daadwerkelijk inzetten op dierziektepreventie, en dat er geen verschuiving optreedt van de ene categorie antibiotica naar de andere. Dierziekte-preventie loont. Als dieren niet ziek worden, hoeven ze ook niet met antibiotica behandeld te worden. Door in te zetten op bioveiligheid, preventieve maatregelen en vaccinatie zal het gebruik verder gestaag kunnen dalen op een rationele manier. Antibioticagebruik zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten. Zieke dieren hebben immers het recht om behandeld te worden, net zoals mensen. Maar door die geneesmiddelen voor te behouden voor die gevallen wanneer het echt nodig is, kunnen we de toename in antibioticaresistentie beperken. en de doeltreffendheid van onze antibiotica zo lang mogelijk behouden. Een uitdaging die in de humane geneeskunde even relevant, zo niet nog relevanter is.

  Een sector-brede aanpak zoals deze van AMCRA, ondersteund door en in samenwerking met de overheid is een uniek verband. België was één van de eerste landen in Europa om de dreiging van antibioticaresistentie op deze manier aan te pakken. De resultaten tonen dat het werkt. Door samen te werken slagen we erin het antibioticagebruik bij dieren op een rationele manier te doen dalen, op basis van een duurzame en breed gedragen aanpak en met behoud van de gezondheidsstatus en het welzijn van onze dieren.

  Davy Persoons
  Lees meer
 • Europese Antiobioticadag

  De Europese antibioticadag is een jaarlijks initiatief op Europees niveau om het bewustzijn van de dreiging van antibioticaresistentie te verhogen en om het verstandig gebruik van antibiotica te bevorderen.

  Lees meer
 • AMCRA - visie 2020 : het antibioticagebruik moet gehalveerd worden

  AMCRA vzw, het kenniscentrum dat een duurzaam antibioticabeleid wil bewerkstelligen in de diergeneeskunde, heeft zonet haar visie 2020 bekend gemaakt.

  Een ambitieus maar realistisch plan naar een duurzaam en meer verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren met als doel de problematiek van antibioticaresistentie een halt toe te roepen.

  Lees meer
 • Tuberculose : België speelt een voortrekkersrol in de huidige behandelingen

  Werelddag van de Tuberculose - 24 maart :

  Ter gelegenheid van de Werelddag van de Tuberculose op maandag 24 maart wilt pharma.be de aandacht trekken op de uitzonderlijke rol die een aantal Belgische farmaceutische bedrijven gespeeld hebben bij het opsporen en de behandeling van de ziekte.

  Lees meer