animal health

 • Daling van 12,8% in het gebruik van antibiotica bij dieren in 2018

  In 2018 is het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde met 12,8% gedaald. Dit is de grootste jaarlijkse daling sinds de sector zich ertoe heeft verbonden om het gebruik van antibiotica bij dieren in ons land terug te schroeven. Uit het AMCRA-rapport dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat het gebruik van antibiotica met 35,4 % gedaald is, sinds het referentiejaar 2011.

  Lees meer
 • pharma.be: the voice of the animal health industry in Belgium - Animals need our care too

  More than 1 out of 4 Belgian households have at least one cat, and more than 1 out of 5 have at least one dog. Almost 2 out of 3 of Belgians say to eat meat at least 4 times a week. We do not often reflect on it, but human and animal are part of the same ecosystem. Therefore, healthy animals mean healthy people.

   

  Lees meer
 • Komende nieuwe EU Verordening

  Opiniestuk expert Davy Persoons (Public & Animal Health Manager bij pharma.be)

  Deze komende nieuwe Europese verordening is het resultaat van negen jaar intensief overleg. Pas in 2017 kon het trialoog-overleg gestart worden tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. Op 5 juni 2018 werd dit overleg afgesloten met een consensus. Binnenkort zal de tekst gestemd worden in het Europees parlement en kan de uitwerking van de 86 “implementing en delegated acts” beginnen.

  Aan de basis van de nieuwe verordening liggen een aantal ambitieuze doelstellingen:

  Ten eerste wil men de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen in Europa bevorderen zodat alle dieren overal tijdig toegang krijgen tot de beste therapie of preventieve zorg.

  Ten tweede wou men innovatie stimuleren. We zien namelijk dat het aantal registratiedossiers voor nieuwe moleculen de laatste jaren is gedaald. Als één van de oorzaken wordt vaak verwezen naar de zware administratieve procedures die gevolgd moeten worden, zoals op het gebied van registratie en post-marketing opvolging. Door die administratieve last efficiënter aan te pakken, biedt de Europese verordening meer ruimte om te investeren in innovatie. Zo worden de standaard periodieke farmacovigilantierapporten vervangen door een moderner systeem gebaseerd op signaaldetectie met risico-management. Dit laat bovendien toe veel sneller en gerichter te kunnen reageren bij ernstige bijwerkingen. Ook de nieuwe regels voor etikettering bevorderen de efficiëntie. Doorlopende tekst kan vervangen worden door pictogrammen en universele afkortingen, waardoor meerlandenverpakkingen mogelijk worden, wat – naar verwachting - de beschikbaarheid ten goede zal komen. De Centrale registratieprocedure (dit is de registratieprocedure die leidt tot een vergunning die geldig is in de hele EU) speelt een grote rol in de éénmaking van de markt. Vandaag kan deze procedure enkel toegepast worden op nieuwe moleculen of biologische diergeneesmiddelen maar in de toekomst zal dit ook voor alle types geneesmiddelen kunnen.

  Er gaat in de nieuwe wetgeving ook meer aandacht naar de zorg voor het milieu en naar het verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren. Reeds sinds 2005 worden milieu impactstudies gevraagd voor diergeneesmiddelen. In het kader van een harmonisatieprocedure wordt deze vraag nu verder uitgebreid, zodat verschillen tussen de lidstaten voor eenzelfde geneesmiddel zullen worden weggewerkt.

  Ook wat de distributieketen betreft zijn er ingrijpende veranderingen op komst. Zo zullen de vergunningen van de groothandelaar-verdelers, het voorschrift voor diergeneesmiddelen en de online verkoop van niet voorschriftplichtige diergeneesmiddelen geldig zijn in heel Europa. Er komt er een duidelijk Europees wettelijk kader voor het uitoefenen van de diergeneeskunde over de landsgrenzen heen.

  Tenslotte ligt de nadruk eveneens op data-registratie. Het gebruik van geneesmiddelen bij voedselproducerende dieren zal rigoureus geregistreerd moeten worden. Het gaat hierbij om dieren die melk, vlees of eieren voortbrengen voor menselijke consumptie.

  Er is lang en intensief aan deze nieuwe wetgeving gewerkt. Ze biedt op heel wat vlakken opportuniteiten en actualiseert belangrijke regels. Maar laat ons vooral nu uitkijken naar de inwerkingtreding van de verordening en de implementatie ervan in de verschillende lidstaten om zo te komen tot een geharmoniseerde en efficiëntere diergeneeskunde in de EU.

   

  Davy Persoons
  10/2018

   

   

  Meer informatie:

  http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2018/06/13/veterinary-medicines-new-eu-rules-to-enhance-availability-and-fight-against-antimicrobial-resistance/

  Lees meer
 • LUTTE CONTRE L’ANTIBIORESISTANCE EN MEDECINE VETERINAIRE EN BELGIQUE

  DEUX DES TROIS OBJECTIFS DE REDUCTIONS D'UTILISATION D'ANTIBIOTIQUES CHEZ LES ANIMAUX LARGEMENT ATTEINTS

  2017 est la meilleure année depuis la mise en place des objectifs communs de réduction d’utilisation d’antibiotiques fixés par l’AMCRA, les Autorités et les secteurs signataires de la « convention antibiotique » du 30 juin 2016.

 • Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België.

   

  TWEE VAN DE DRIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN OVER HET ANTIBIOTICAGEBRUIK BIJ DIEREN RUIMSCHOOTS BEHAALD

  2017 is het meest succesvolle jaar sinds het vooropstellen van de reductiedoelstellingen over antibioticagebruik bij dieren, onderschreven door AMCRA, de bevoegde autoriteiten en de ondertekenende organisaties van het "antibioticaconvenant" van 30 juni 2016.

  Lees meer
 • Davy Persoons (pharma.be) : « Une approche durable en Belgique pour réduire l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux »

  Davy Persoons, Animal Health Coordinator chez pharma.be, réagit aux chiffres de BelVetSAC 2016, un rapport annuel de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Gand, qui analyse l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux en Belgique.

  Lees meer
 • Dr Herbert Ossemann (familiebedrijf Prodivet) : “Belangrijk in de dierengezondheid om terughoudend en verantwoordelijk te handelen"

  Een interview met Dr Herbert Ossemann, Directeur-generaal van Prodivet Pharmaceuticals.

  Lees meer
 • Dr Herbert Ossemann (Prodivet - entreprise familiale) « En matière de santé animale, il faut agir avec mesure et responsabilité »

  Une rencontre avec le Docteur Herbert Ossemann, directeur général Prodivet Pharmaceuticals.

  Lees meer
 • Davy Persoons (pharma.be) : “Een duurzame aanpak om het antibioticagebruik bij dieren in België te verminderen”

  Davy Persoons, Animal Health Coordinator bij pharma.be, reageert op de BelVetSac 2016 cijfers, een jaarlijks rapport van de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent, dat het gebruik van antibiotica bij dieren in België in kaart brengt.

  Lees meer
 • 30th anniversary of IFAH-Europe : interview with Roxane Feller, Secretary General at IFAH-Europe

  2017 is a milestone year for IFAH-Europe, since the association is representing the animal health industry in Europe for 30 years! On this occasion, pharma.be, a proud member of IFAH-Europe,interviewed Roxane Feller on past achievements, current challenges and future opportunities of the animal health industry in Europe.

  Lees meer
 • Eddy Thomas (Elanco Animal Health): « Une alimentation saine et des animaux de compagnie en bonne santé enrichissent notre vie »

  Interview d’Eddy Thomas (Elanco Santé Animale)  sur les plus grands défis du secteur de la santé animale.

  Lees meer
 • Eddy Thomas (Elanco Animal Health) : “Gezonde voeding en gezonde huisdieren verrijken het leven van de mens”

  Interview met Eddy Thomas (Elanco Animal Health) over de grootste uitdagingen voor de Animal Health sector.

  Lees meer
 • Antibioticagebruik bij dieren verminderde met bijna 5 procent in 2016

  Precies één jaar na ondertekening van het Convenant antibiotica tussen de overheid en de betrokken sectoren, die een vermindering van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde nastreefde, stelt AMCRA de resultaten voor van de antibioticarapportage in 2016. AMCRA, het nationaal kenniscentrum voor antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren, wordt gesteund door alle stakeholders die betrokken zijn op dierengezondheid.

  Lees meer
 • Antibiotica

  pharma.be beklemtoont het belang van antibiotica als waardevolle therapieën ter bevordering van de gezondheid van mensen en dieren. Het ontwikkelingsproces van antibiotica is lang en complex, en vraagt bijgevolg veel investeringen van de farmaceutische sector. Het is uiterst belangrijk dat deze geneesmiddelen op een correcte en verantwoorde manier gebruikt worden, met een zo gering mogelijke ontwikkeling van antimicrobiële resistentie.

  Enkel door een duurzaam antibioticabeleid kunnen we op lange termijn blijven rekenen op deze waardevolle geneesmiddelen, en het behoud van zowel de dieren- als volksgezondheid garanderen.

  Responsible Use of Antibiotics: As little as possible, as much as necessary - by AnimalhealthEurope

  AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België

  Om de volksgezondheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn te vrijwaren, zet het kenniscentrum AMCRA zich in om de antibioticaresistentie in België terug te dringen. AMCRA formuleert hiertoe adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele reductie te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België. Deze actie heeft belangrijke gevolgen voor de volksgezondheid vandaag en voor toekomstige generaties.

  De leden van AMCRA stelden samen een visie 2020 op. Dit plan stelt ambitieuze, maar realistische reductiepercentages voorop tegen 2020: een halvering van het algemeen gebruik van antibiotica en een 75 % vermindering van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020. Voor gemedicineerde voeders wordt de lat nog hoger gelegd en streeft men naar een 50 % vermindering tegen 2017.

  Lees het volledige Plan2020 en de visie van pharma.be

  AMCRA wordt ondersteund en gefinancierd door volgende partners:

  • · Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • · Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
  • · Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC)
  • · Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (pharma.be)
  • · Agrofront: ‘Boerenbond’ (BB), ‘Algemeen Boerensyndicaat’ (ABS) en ‘Fédération Wallonne de l’Agriculture’ (FWA)
  • · Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten (BEMEFA)
  • · Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD)
  • · Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent (UGent)
  • · Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Luik (ULg)

  pharma.be is een van de stichtende leden van AMCRA.

  Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België

  2017 is het meest succesvolle jaar sinds het vooropstellen van de reductiedoelstellingen over antibioticagebruik bij dieren, onderschreven door AMCRA, de bevoegde autoriteiten en de ondertekenende organisaties van het “antibioticaconvenant” van 30 juni 2016. Er werd een reductie behaald van 7,4% van het totale antibioticagebruik bij dieren ten opzichte van 2016.

  Bovendien werden twee van de drie strategische doelstellingen reeds ruimschoots behaald:

  1. een cumulatieve reductie van 84% van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling was 75% reductie tegen eind 2020).

  2. een reductie van 66,6% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders (doelstelling was 50% reductie tegen eind 2017).

  Ontdekt de persbericht van AMCRA, klik hier

  Ontdekt de BelVet-Sac rapport, belvet-sac_rapport_2017

  Mening van ons expert Davy Persoons, coordinator Animal Health pharma.be

  Het BelVetSAC rapport dat eind vorige maand werd gepubliceerd, toont dat het antibioticagebruik bij dieren in 2017 verder gedaald is met 7,4% in vergelijking met 2016. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is het antibioticagebruik met meer dan een kwart (-26%) gedaald

  Deze realisatie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de overheid en alle betrokken sectoren. Die samenwerking startte in 2012 met de oprichting van AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, en werd in juni 2016 bestendigd in een Convenant tussen de federale Ministers van Volksgezondheid De Block en van Landbouw Borsus.

  Het Convenant zet drie belangrijke doelstellingen voorop:

  • Een daling van 50% in hoeveelheid antibiotica die via diervoeders worden verstrekt tegen eind 2017.

  • Een daling van 75% in hoeveelheid kritisch belangrijke antibiotica tegen eind 2020.

  • Een daling van 50% in de totale hoeveelheid antibiotica gebruikt bij dieren tegen eind 2020.

  (Telkens ten opzichte van het referentiejaar 2011).

  De eerste twee doelstellingen werden intussen reeds gerealiseerd. De hoeveelheid antibiotica via diervoeders lag einde 2017 al 66% lager dan in 2011. Ook het aandeel kritisch belangrijke antibiotica daalde met ruim 84%, ruim drie jaar voor de afgesproken datum.

  Voor de laatste doelstelling, de helft minder antibioticagebruik in het algemeen tegen eind 2020, zitten we halfweg. Het toont aan dat landbouwers en dierenartsen daadwerkelijk inzetten op dierziektepreventie, en dat er geen verschuiving optreedt van de ene categorie antibiotica naar de andere. Dierziekte-preventie loont. Als dieren niet ziek worden, hoeven ze ook niet met antibiotica behandeld te worden. Door in te zetten op bioveiligheid, preventieve maatregelen en vaccinatie zal het gebruik verder gestaag kunnen dalen op een rationele manier. Antibioticagebruik zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten. Zieke dieren hebben immers het recht om behandeld te worden, net zoals mensen. Maar door die geneesmiddelen voor te behouden voor die gevallen wanneer het echt nodig is, kunnen we de toename in antibioticaresistentie beperken. en de doeltreffendheid van onze antibiotica zo lang mogelijk behouden. Een uitdaging die in de humane geneeskunde even relevant, zo niet nog relevanter is.

  Een sector-brede aanpak zoals deze van AMCRA, ondersteund door en in samenwerking met de overheid is een uniek verband. België was één van de eerste landen in Europa om de dreiging van antibioticaresistentie op deze manier aan te pakken. De resultaten tonen dat het werkt. Door samen te werken slagen we erin het antibioticagebruik bij dieren op een rationele manier te doen dalen, op basis van een duurzame en breed gedragen aanpak en met behoud van de gezondheidsstatus en het welzijn van onze dieren.

  Davy Persoons
  Lees meer