Dierengezondheid: steeds minder antibioticagebruik

 

STRIJD TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE IN DE DIERGENEESKUNDE IN BELGIË

2017 is het meest succesvolle jaar sinds het vooropstellen van de reductiedoelstellingen over antibioticagebruik bij dieren, onderschreven door AMCRA, de bevoegde autoriteiten en de ondertekenende organisaties van het “antibioticaconvenant” van 30 juni 2016. Er werd een reductie behaald van 7,4% van het totale antibioticagebruik bij dieren ten opzichte van 2016.

Bovendien werden twee van de drie strategische doelstellingen reeds ruimschoots behaald:

1. een cumulatieve reductie van 84% van het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica (doelstelling was 75% reductie tegen eind 2020).

2. een reductie van 66,6% voor de met antibiotica gemedicineerde voeders (doelstelling was 50% reductie tegen eind 2017).

Ontdekt de persbericht van AMCRA, klik hier

Ontdekt de BelVet-Sac rapport, belvet-sac_rapport_2017

Mening van ons expert Davy Persoons, coordinator Animal Health pharma.be

 

 

 

Het BelVetSAC rapport dat eind vorige maand werd gepubliceerd, toont dat het antibioticagebruik bij dieren in 2017 verder gedaald is met 7,4% in vergelijking met 2016. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is het antibioticagebruik met meer dan een kwart (-26%) gedaald

Deze realisatie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de overheid en alle betrokken sectoren. Die samenwerking startte in 2012 met de oprichting van AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, en werd in juni 2016 bestendigd in een Convenant tussen de federale Ministers van Volksgezondheid De Block en van Landbouw Borsus.

Het Convenant zet drie belangrijke doelstellingen voorop:

  • Een daling van 50% in hoeveelheid antibiotica die via diervoeders worden verstrekt tegen eind 2017.

  • Een daling van 75% in hoeveelheid kritisch belangrijke antibiotica tegen eind 2020.

  • Een daling van 50% in de totale hoeveelheid antibiotica gebruikt bij dieren tegen eind 2020.

(Telkens ten opzichte van het referentiejaar 2011).

De eerste twee doelstellingen werden intussen reeds gerealiseerd. De hoeveelheid antibiotica via diervoeders lag einde 2017 al 66% lager dan in 2011. Ook het aandeel kritisch belangrijke antibiotica daalde met ruim 84%, ruim drie jaar voor de afgesproken datum.

Voor de laatste doelstelling, de helft minder antibioticagebruik in het algemeen tegen eind 2020, zitten we halfweg. Het toont aan dat landbouwers en dierenartsen daadwerkelijk inzetten op dierziektepreventie, en dat er geen verschuiving optreedt van de ene categorie antibiotica naar de andere. Dierziekte-preventie loont. Als dieren niet ziek worden, hoeven ze ook niet met antibiotica behandeld te worden. Door in te zetten op bioveiligheid, preventieve maatregelen en vaccinatie zal het gebruik verder gestaag kunnen dalen op een rationele manier. Antibioticagebruik zullen we nooit volledig kunnen uitsluiten. Zieke dieren hebben immers het recht om behandeld te worden, net zoals mensen. Maar door die geneesmiddelen voor te behouden voor die gevallen wanneer het echt nodig is, kunnen we de toename in antibioticaresistentie beperken. en de doeltreffendheid van onze antibiotica zo lang mogelijk behouden. Een uitdaging die in de humane geneeskunde even relevant, zo niet nog relevanter is.

Een sector-brede aanpak zoals deze van AMCRA, ondersteund door en in samenwerking met de overheid is een uniek verband. België was één van de eerste landen in Europa om de dreiging van antibioticaresistentie op deze manier aan te pakken. De resultaten tonen dat het werkt. Door samen te werken slagen we erin het antibioticagebruik bij dieren op een rationele manier te doen dalen, op basis van een duurzame en breed gedragen aanpak en met behoud van de gezondheidsstatus en het welzijn van onze dieren.

Davy Persoons